اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی و خدماتی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
استخدام
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای بهر شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / کارون
تاسیسات شهری
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای پامنار شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
استخدام
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای پل نگین ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / انديا
امور خدماتی و نظافتی
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای تراز شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / لالی
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای تلبومه شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / باوی
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای تنگه یک ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / آبادان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای بنه حاج ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
لامپ روشنایی
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای بنوار حسین ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی بنده روستای بیت ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای جاته شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
استخدام
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای خروسی شمالی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / شادگان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای زاویه حاجیان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تفکیک و بازیافت زباله
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی گردشگری روستای شیخ خماط ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / شوش
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای سرحانیه سفلی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای سید راضی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / شوش
پیمانکاران ابنیه
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای شاکریه شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی شهرک خیبر شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
استخدام
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای علی آباد ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
راه و راه آهن
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی روستای علی آبادعلیا شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / لالی
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای گبیر 2 ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای گوراب گچی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / انديا
پیمانکاران ابنیه
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای محرزی شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
تاسیسات شهری
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای محمد بن ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
راه و راه آهن
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای مگیطع یبر ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / هویزه
انواع بتن
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای سویدانی شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای حاجیه شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
خدمات درمانی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای ورزردپایتخت شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / ایذه
پتروشیمی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای بردمیل شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / ایذه
پتروشیمی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی ابوعلیمه شهرستان هفتکل

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
لامپ روشنایی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی کانال سنگی روستای ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / ایذه
پتروشیمی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی کانال سنگی روستای ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / ایذه
پتروشیمی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و کانال سنگی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع بتن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای هزارمنی شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / رامهرمز
خدمات درمانی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای خائیز شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی جاده روستای کردستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی کانال سنگی روستای ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
فضای سبز
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی دیوار حائل سنگی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از اسکلت وسقف ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / باوی
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/04

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستای بنده شهرستان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / شوش
تفکیک و بازیافت زباله
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی یک مرحله ای اطلاعات ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی کوت سید جابر ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / باوی
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی یک مرحله ای اطلاعات ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای اطلاعات عمومی یک مرحله ای ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای اطلاعات عمومی یک مرحله ای ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای طلاعات عمومی یک مرحله ای ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای اطلاعات عمومی یک مرحله ای ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/03/08

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت با مصالح ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیم و کابل مورد ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
برق صنعتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیم و کابل مورد ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
برق صنعتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت کانال بتنی خروجی آبهای ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
تاسیسات شهری
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیم و کابل برق ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
برق صنعتی
1401/07/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت کانال بتنی خروجی آبهای ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
تاسیسات شهری
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات با مصالح ساخت ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / شوش
پیمانکاران ابنیه
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی معابر سایت رضوان ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
تاسیسات شهری
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و حمل شن و ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی سایت گمرک شلمچه و ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
تاسیسات شهری
1401/09/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تیر برقهای مورد نیاز ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
برق صنعتی
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آجر های مورد نیاز ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حمل و تخلیه میلگرد ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
پیمانکاران ابنیه
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سازه بنایی شامل ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آجر های مورد نیاز ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/12/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حمل و تخلیه میلگرد ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
پیمانکاران ابنیه
1401/12/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نقشه برداری هوایی با ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / آبادان
حمل و نقل زمینی
1402/01/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوارچینی و سقف طبقه ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوارچینی و سقف طبقه ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوارچینی و سقف طبقه ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوارچینی و سقف طبقه ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوارچینی و سقف طبقه ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوارچینی و سقف طبقه ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تهیه غذا
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی و خدماتی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
استخدام
1402/02/06
منقضــی شـده
استعلام خرید کامپیوتر رومیزی و چاپگر لیزری و چاپگر لیزری

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/12
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خدمات جمع آوری، تصیفه و تامین آب

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید درب چوبی و درب چوبی و درب چوبی

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید تیرچه قطعات شاسی کف ساختمان

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید یونولیت

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید تخته سنگ

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/07
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.