اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

مازندران / تنکابن

عضویت از اردیبهشت 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای کاله ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

مازندران / بابلسر
شهرسازی
1403/02/19

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای علی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

مازندران / نور
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/02/19

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای پایین ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

مازندران / بابل
دستگاه های بانكی و فروشگاه
1403/02/19

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای میانکوه ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

مازندران / تنکابن
فضای سبز
1403/02/19

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای عزیزک ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

مازندران / بابلسر
برق صنعتی
1403/02/19

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای ولی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

مازندران / چالوس
پیمانکاران ابنیه
1403/02/19

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای ساروکلا ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

مازندران / قائم شهر
خدمات حفاری اصلی
1403/02/19

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

مازندران / تنکابن
تاسیسات شهری
1403/02/31

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

مازندران / جویبار
شهرسازی
1403/02/31

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

مازندران / سواد کوه
شهرسازی
1403/02/31