اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران

عضویت از مرداد 1401، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/15
مزایده ساختمان عماد افضل و شهدای شلمچه--مرحله اول

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
کشت و صنعت
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/15
مزایده ساختمان شهدای بومهن-مرحله دوم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مزایده ساختمان بعثت--مرحله دوم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مزایده آپارتمان مسکونی طبقه همکف –خانی آباد نو--مرحله دوم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مزایده ساختمان حاج باقری --مرحله سوم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مزایده ساختمان قدیم جوادیه --جوادیه ساختمان قدیم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مزایده ساختمان جدید جوادیه انوشه --مرحله دوم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مزایده ساختمان شهید معصومی--مرحله دوم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مزایده ساختمان حبیب ابن مظاهر--مرحله دوم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک اداری
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مزایده ساختمان سلمان --مرحله دوم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1402/06/26