اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران

عضویت از مرداد 1401 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده ساختمان شهید رجائی ورامین-مرحله چهارم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/03/25

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده ساختمان غیاثوند-مرحله اول

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
انواع ضایعات
1403/03/25

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده ساختمان شهید قمی روستای علی آباد شوران-مرحله اول

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/03/25

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده ساختمان جدید جوادیه انوشه -مرحله چهارم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/03/25

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده ساختمان اهدائی طاهره شریف-مرحله دوم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1403/03/25

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده مغازه پیشوا-مرحله سوم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/03/25

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده مسکونی فشم-مرحله سوم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
خریدو فروش خودرو
1403/03/25

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده قسمتی از ساختمان امام علی ساختمان نیمه کاره مرحله ...

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1403/03/25

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده ساختمان فیاض بخش لواسان-مرحله دوم

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
تفکیک زباله
1403/03/25

مهلت شرکت

1403/04/17
مزایده طبقه اول ساختمان باهنر شهرستان ورامین-مرحله

اداره کل بهزیستی استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/03/25