اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر

عضویت از شهریور 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای آماده ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/06/18

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای آماده ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / دیلم
پیمانکاران ابنیه
1402/06/18

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای آماده ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / تنگستان
پیمانکاران ابنیه
1402/06/18

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای آماده ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / گناوه
پیمانکاران ابنیه
1402/06/18

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای آماده ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
پیمانکاران ابنیه
1402/06/18

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای آماده ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
پیمانکاران ابنیه
1402/06/18

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای آماده ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
پیمانکاران ابنیه
1402/06/18

مهلت شرکت

1402/07/10
مزایده فراخوان اجاره داری اراضی پرورش میگو در سایت شیف ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/10
مزایده فراخوان اجاره داری اراضی پرورش میگو در سایت شیف ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/10
مزایده فراخوان اجاره داری اراضی پرورش میگو در سایت شیف ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1402/06/21