اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / دشتستان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/09/01

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر ...

اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / دیلم
املاک تجاری
1400/12/21
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر ...

اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
املاک تجاری
1400/12/22
منقضــی شـده
مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری خدمات

اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/25
منقضــی شـده
مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/05
منقضــی شـده
مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/05
منقضــی شـده
مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/05
منقضــی شـده
مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/05
منقضــی شـده
مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/05
منقضــی شـده
مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/05
منقضــی شـده
مزایده یک باب مغازه به همراه انباری با کاربری تجاری ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/05
منقضــی شـده
مزایده یک باب منزل سازمانی با کاربری مسکونی واقع در ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/05/05
منقضــی شـده
مزایده مزایده یک باب منزل سازمانی با کاربری مسکونی واقع ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/05/05
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل پروژه بلوار ورودی شهر دیلم از سمت گناوه

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / دیلم
شهرسازی
1401/05/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / دیلم
شهرسازی
1401/05/28
منقضــی شـده
مزایده فراخوان یک قطعه زمین باکاربری آموزشی درشهرستان گناوه به ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در محدوده ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر دیر ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر کنگان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر برازجان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / دشتستان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/13
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر دیلم ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/15
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر دیلم ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/15
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر دیلم ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/15
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر دیلم ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/15
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر دیلم ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشداری آبپخش

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشداری بوشکان

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل فرمانداری عسلویه

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
برق و تاسیسات
1401/06/21
منقضــی شـده
مزایده 23 قطعه زمین با کاربری کارگاهی گروه الف S15 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/22
منقضــی شـده
مزایده 23 قطعه زمین با کاربری کارگاهی گروه الف S15 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت323801 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت321997 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت318387 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت331246 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت327247 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت323248 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت319249 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت315250 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت31125 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت302461 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت304886 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت304886 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت304886 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت304886 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت304886 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت452365 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت380623 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت362979 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت343037 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت323095 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت303153 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت330385 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / دیلم
شهرسازی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی تکمیل بخشداری آبپخش

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی تکمیل بخشداری بوشکان

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی تکمیل فرمانداری عسلویه

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
برق و تاسیسات
1401/07/23
منقضــی شـده
مزایده فراخوان اجاره یک ساله یک قطعه زمین واقع درمحدوده ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/23
منقضــی شـده
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مختلط

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
زمین و اراضی کشاورزی
1401/07/24
منقضــی شـده
مزایده فروش 10 قطعه زمین با کاربری مسکونی

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
املاک مسکونی
1401/07/24
منقضــی شـده
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مختلط

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
زمین و اراضی کشاورزی
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل، تعریض و بهسازی خورموج‐لاور‐دشت پلنگ ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده فروش 10 قطعه زمین با کاربری مسکونی

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر دیلم ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر دیلم ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر دیلم ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر دیلم ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر دیلم ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر کنگان ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین در شهر کنگان با کاربری مسکونی ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مختلطمسکونی.تجاری و... در شهر ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مختلطمسکونی.تجاری و... در شهر ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری در دیلم پلاک7354419 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مختلط واقع در ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی توسعه فرمانداری جم

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
برق و تاسیسات
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل ساختمان بخشداری چاه مبارک

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
خدمات درمانی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث سالن نمایش مجتمع فرهنگی و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
تاسیسات صنعتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری دلوار

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
تاسیسات صنعتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح روانگرایی زمین ساختمان صنعت و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
1401/08/08
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مختلط واقع در ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده فروش 22 قطعه زمین با کاربری کارگاهی گروه الف ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک 3768231 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232و3768231 مساحت318387 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده زایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک232 و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت362979 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت343037 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت323095 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی شماره پلاک3768231و232 مساحت303153 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک3768231و232 مساحت283211 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهیS15 شماره پلاک3768231و232 مساحت330385 ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرخورموج شماره ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
اصلاحیه مزایده عمومی 22 قطعه زمین با کاربری کارگاهی گروه ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی توسعه فرمانداری جم

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
برق و تاسیسات
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل ساختمان بخشداری چاه مبارک

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
خدمات درمانی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث سالن نمایش مجتمع فرهنگی و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
تاسیسات صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری دلوار

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
تاسیسات صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح روانگرایی زمین ساختمان صنعت و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

بوشهر / بوشهر
ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
1401/09/13
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.