اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن توسلی کله بست ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده طبقه فوقانی تختی شهرستان ساری ماده 5 الحاق 2

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن کشتی تختی ماده 5 الحاق2 شهرستان ساری

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن سید رسول حسینی شهرستان ساری ماده 5 الحاق ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن شهید لزگی(جودو) شهرستان ساری

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن شهید شیرود ماده 5 الحاق 2 شهرستان تنکابن

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن شهید شیرود ماده 5 الحاق 2 شهرستان تنکابن

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن والیبال ماده 5 الحاق 2 شهرستان تنکابن

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن امام رضا(ع)رستم کلا ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن شهید هاشمی نژاد ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن کوثر خلیل شهر ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن مرحوم مظلومی ماده 5 الحاق 2 شهرستان بهشهر

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن چند منظوره زیراب ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن چند منظوره شهیدان رضایی ماده 5 الحاق 2 ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده استخر الغدیر ماده 5 الحاق 2 شهرستان نور

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده سالن امام خمینی(ره)ماده 5 الحاق 2 شهرستان نور

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده نصب و ایجاد تابلوی تبلیغاتی بخشی از محوطه روباز ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/06

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده نصب و ایجاد تبلیغات محیطی محوطه اداره ورزش و ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/06

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده نصب و ایجاد تابلوی تبلیغاتی محوطه استادیوم ورزشی آزادی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/06

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده نصب و ایجاد تابلوی تبلیغاتی در محوطه استادیوم آزادی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده نصب و ایجاد تابلوی تبلیغاتی محوطه اداره ورزش و ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده نصب و ایجاد تابلوی تبلیغاتی بخشی از محوطه روباز ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده طبقه فوقانی تختی

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده کشتی تختی ماده الحاق2 شهرستان ساری

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن سید رسول حسینی ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید لزگی جودو

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن توسلی کله بست ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید شیرود ماده 5 الحاق 2 شهرستان تنکابن

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن والیبال ماده 5 الحاق 2 شهرستان تنکابن

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن امام رضا(ع)رستم کلا ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید هاشمی نژاد ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن کوثر خلیل شهر ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن کوثر خلیل شهر ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن مرحوم مظلومی ماده 5 الحاق 2 شهرستان بهشهر

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده استادیوم آزادی ماده 5 الحاق 2 شهرستان بهشهر

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن مرحوم مظلومی ماده 5 الحاق 2 شهرستان بهشهر

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره زیراب ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره زیراب ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره شهیدان رضایی ماده 5 الحاق 2 ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن امام خمینی(ره)ماده 5 الحاق 2 شهرستان نور

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده استخر الغدیر ماده 5 الحاق 2 شهرستان نور

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24