دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تهران / تهران

عضویت از مرداد 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نیروهای کمک پرستاری ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1402/06/23

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی و امور ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / هفتگل
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1402/06/23

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی خدمتگزار سرایداری ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / کارون
امور خدماتی و نظافتی
1402/06/23

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1402/06/23

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نیروهای بخش نوار قلب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1402/06/23

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات، ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / کرخه
امور خدماتی و نظافتی
1402/06/23

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل و بازسازی بخش ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
امنیت شبکه و سرور
1402/06/27

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / رامشیر
فضای سبز
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/18
مزایده فروش اموال اسقاط شبکه بهداشت و درمان امیدیه در ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / امیدیه
انواع ضایعات
1402/06/30