دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز

عضویت از خرداد 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده دارروخانه مرکزجامع سلامت شهری روستای شماره 2 شهرستان گتوند ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1403/03/21

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک مازاد دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تهران / تهران
خریدو فروش خودرو
1403/03/27

مهلت شرکت

1403/04/18
مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی بستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1403/03/29

مهلت شرکت

1403/04/18
مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی کوت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تهران / تهران
انواع ضایعات
1403/03/29

مهلت شرکت

1403/04/18
مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی مرعی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تهران / تهران
خدمات درمانی
1403/03/29

مهلت شرکت

1403/04/18
مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی جلیزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تهران / تهران
خدمات درمانی
1403/03/29

مهلت شرکت

1403/04/18
مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی سبهانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تهران / تهران
خدمات درمانی
1403/03/29

مهلت شرکت

1403/04/18
مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی ابوحمیظه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تهران / تهران
خدمات درمانی
1403/03/29

مهلت شرکت

1403/04/18
مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی شماره2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تهران / تهران
املاک مسکونی
1403/03/29

مهلت شرکت

1403/04/18
مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی شماره3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1403/03/29