سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد

عضویت از مهر 1402، 7 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
پیمانکاران ابنیه
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مربوط به تولیدات ...

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
گل و گیاه
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فضای سبز فلاورباکس های ...

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه انجام خدمات مربوط به تولیدات گیاهی و اجرای فضای ...

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث مخزن و ایستگاه ...

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
تولیدکننده انواع مخازن
1402/07/04

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث مخزن و ایستگاه ...

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
تولیدکننده انواع مخازن
1402/07/04

مهلت شرکت

1402/07/10
مناقصه پروژه احداث مخزن و ایستگاه پمپاژ و سایر ساختمان ...

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/07/04