سازمان پایانه های شهرداری اهواز


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

سازمان پایانه های شهرداری اهواز


آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی تامین نیروی انسانی

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی نوبت دوم یک مرحله ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/09/24
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول پارکینگ های ساحلی شرقی عامری

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
تجهیزات ورزشی
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول پارکینگ های دانشگاه آزاد - پیام ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول پارکینگ های بیمارستان و کلینیک گلستان

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول عمومی پارکینگ توقیفی آزادی

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول پارکینگ های ساحلی غربی کیانپارس

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
تجهیزات ورزشی
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده نوبت اول واگذاری مرکز معاینه فنی خودروی سبک شماره ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول غرفه خدماتی - رفاهی کد 11-پایانه ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول غرفه خدماتی - رفاهی کد 12 ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول غرفه خدماتی - رفاهی کد 26-پایانه ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه عمومی نوبت اول پارکینگ پایانه سیاحت

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول پارکینگ های ساحلی شرقی عامری

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
تجهیزات ورزشی
1401/10/01
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول پارکینگ های دانشگاه آزاد - پیام ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/01
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول پارکینگ های بیمارستان و کلینیک گلستان

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/01
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول عمومی پارکینگ توقیفی آزادی

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/01
منقضــی شـده
مزایده نوبت اول واگذاری مرکز معاینه فنی خودروی سبک شماره ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/01
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول غرفه خدماتی - رفاهی کد 11-پایانه ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/01
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول غرفه خدماتی - رفاهی کد 12 ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/01
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول غرفه خدماتی - رفاهی کد 26-پایانه ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/01
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه عمومی نوبت اول پارکینگ پایانه سیاحت

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی یک مرحله ای نوبت ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/10/12
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد 3 ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم رستوران کد4- پایانه شرق

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد5-پایانه شرق

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد6-پایانه شرق

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد7-پایانه شرق

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد8-پایانه شرق

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد13-پایانه شرق

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد17-پایانه شرق

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم سوپر مارکت - کد24 -پایانه شرق

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم انبار کالا یک - کد1 -پایانه ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم انبار کالا - کد3 -پایانه شرق

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده نوبت دوم واگذاری مرکز معاینه فنی خودروی سبک شماره ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه عمومی نوبت اول پارکینگ نیشکر

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
محصولات کشاورزی
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد5-پایانه خلیج ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد6-پایانه خلیج ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد7-پایانه خلیج ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد12-پایانه خلیج ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم انبار کالا - کد1 -پایانه سیاحت

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم انبار کالا - کد2 - پایانه ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم انبار کالا - کد3- پایانه سیاحت

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم انبار کالا - کد4- پایانه سیاحت

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد11-پایانه سیاحت

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد14-پایانه سیاحت

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت اول غرفه مسافربری کد 25 - پایانه ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد 28- ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد 33- ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد 34- ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد3-پایانه زاگرس

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد4-پایانه زاگرس

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه عمومی نوبت دوم پارکینگ پایانه زاگرس کد 14

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده دعوتنامه نوبت دوم غرفه خدماتی - رفاهی کد 1 ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

تهران / تهران
املاک اداری
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی نوبت اول احداث سایبان ...

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/11/01
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.