شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان

عضویت از فروردین 1402، 8 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای آبرسانی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کهنوج
استخدام
1402/05/16

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای قرائت ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بم
ساخت و نصب کنتور
1402/06/11

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل آبرسانی به ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / سیرجان
پلی اتیلن
1402/06/18

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دو باب مخزن 200 ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / سیرجان
برق صنعتی
1402/06/18

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ روستای لوگرد ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
برق صنعتی
1402/06/18

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی شبکه توزیع آب شهربابک

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
تفکیک و بازیافت زباله
1402/06/18

مهلت شرکت

1402/07/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاههای جابجایی شماره 5 ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / سیرجان
خدمات حفاری اصلی
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و تکمیل شبکه شهری ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

کرمان / فاریاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/07/01