شرکت برق منطقه ای خراسان

نا مشخص

عضویت از مهر 1402، 6 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت برق منطقه ای خراسان

خراسان جنوبي / بیرجند
فروش کامپیوتر و لوازم
1402/06/13

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خدمات ...

شرکت برق منطقه ای خراسان

خراسان رضوي / مشهد
راه و راه آهن
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت برق منطقه ای خراسان

خراسان رضوي / مشهد
فروش کامپیوتر و لوازم
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفظ ونگهداری و توسعه ...

شرکت برق منطقه ای خراسان

خراسان رضوي / مشهد
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1402/06/29

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت برق منطقه ای خراسان

خراسان شمالي / بجنورد
فروش کامپیوتر و لوازم
1402/06/29

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت برق منطقه ای خراسان

خراسان رضوي / مشهد
فروش کامپیوتر و لوازم
1402/06/29