شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/23

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/23

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابراتی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابراتی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات اپراتوری، نگهداری و تعمیرات ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات اپراتوری و نگهداری و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات اپراتوری و نگهداری و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای ارتقا مكانیزم برگشت هندریل 65 ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
حمل و نقل بین المللی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای ارتقا مكانیزم برگشت هندریل 70 ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
حمل و نقل بین المللی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات تجهیزات برق ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سلونوئید ترمز پله ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع كنتاكتورهای الكتریكی مترو

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات جانبی تجهیزات برودتی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سیم و كابل ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق صنعتی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سیم و كابل ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق صنعتی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع لامپ و چراغ ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید استپ چین پله برقی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع درب آسانسور مترو ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پسماندهای بیمارستانی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع رولر استپ پله ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سافت استارتر الكتروموتور ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه طراحی تفصیلی ایستگاه های 2-Z4 و 1-Z4 و سازه ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه طراحی تفصیلی ایستگاه های Z4 و Y4 و توسعه ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای بازسازی و اورهال گیربكس و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، تهیه مصالح و اجرای ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق صنعتی
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مجموعاً پنج ست كراسینگ ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رایانه

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات جانبی انواع چاپگر

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات بازسازی ابنیه ساختمان ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات و تجهیزات رایانه ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 50000 پنجاه هزار عدد ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع بتن
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 100 بند عایق شیمیاییUIC60 ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیچ و مهره
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و احداث داكت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بردها و قطعات الكترونیكی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات مدارراه و ATP ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه طراحی تفصیلی ایستگاه های Z4 و Y4 و توسعه ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه آهن ایران
1402/03/16

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه طراحی تفصیلی ایستگاه های 2-Z4 و 1-Z4 و سازه ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه آهن ایران
1402/03/16

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها وفضاهای تجاری

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فروش صنایع دستی
1400/05/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی خطوط اکسپرس

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مدیریت و سیستم و مطالعات
1400/05/31
منقضــی شـده
مناقصه خدمات پاکبانی ونگهداری فضای سبز

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فضای سبز
1400/05/31
منقضــی شـده
مناقصه احداث ایستگاه G3 و گالری ارتباطی به ایستگاه K2 ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1400/06/29
منقضــی شـده
مناقصه خدمات مشاور جهت مطالعات بهینه سازی و یکپارچه سازی ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1400/06/29
منقضــی شـده
مزایده احداث ایستگاه G3 و گالری ارتباطی به ایستگاه k2 ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن اصلی
1400/06/31
منقضــی شـده
مزایده مطالعات بهینه سازی و یکپارچه سازی پایانه های متروی ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مدیریت و سیستم و مطالعات
1400/06/31
منقضــی شـده
مزایده مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/07/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت QCBS

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه آهن ایران
1400/07/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت QCBS

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مدیریت و سیستم و مطالعات
1400/07/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 42 دستگاه اینورتر تأمین ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/07/26
منقضــی شـده
مناقصه ارزیابی کیفی خدمات مشاور جهت مطالعات تأمین مالی پایدار ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مدیریت و سیستم و مطالعات
1400/08/08
منقضــی شـده
مناقصه ارزیابی کیفی خدمات مشاور جهت مطالعات تأمین مالی پایدار ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مدیریت و سیستم و مطالعات
1400/08/10
منقضــی شـده
مزایده مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1400/08/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید یونیت کاتربار، تجهیزات برق، تراورس های چوبی، صفحه ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن اصلی
1400/08/17
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری شماره G4I3 ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
چاپ و تبلیغات
1400/08/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید رولر پله برقی، باتری، سیستم روشنایی، سیستم کامپیوتر، ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
سرور و قطعات الکترونیکی
1400/09/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاور مطالعات امکان سنجی خطوط اکسپرس A ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن اصلی
1400/09/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاور مطالعات امکان سنجی خطوط اکسپرس A ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن اصلی
1400/09/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید قطعات یدکی کنترل و علائم، خرید انواع لامپ ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
لامپ روشنایی
1400/10/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید اقلام یدکی رکتیفایر و کابل دوسرسوکت 5 پین ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات الکتریکی
1400/10/22
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و اجرای سیستم روشنایی، انواع كپسول های آتش ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1400/11/02
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1400/11/02
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و اجرای سیستم روشنایی، انواع كپسول های آتش ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیچ و مهره
1400/11/03
منقضــی شـده
مناقصه بازسازی پله های برقی خطوط مترو، تجهیزات شبکه توزیع ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع باتری
1400/11/11
منقضــی شـده
مناقصه انجام عملیات بازسازی پله برقی، خرید انواع سیم لخت ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/11/12
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی مشاور دارای سابقه فعالیت مرتبط در حیطه راه ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1400/11/19
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی مشاور دارای سابقه فعالیت مرتبط در حیطه راه ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
سیستم های تهویه
1400/11/20
منقضــی شـده
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت کارهای باقیمانده ایستگاهها و ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/11/20
منقضــی شـده
مزایده انتخاب پیمانکار جهت کارهای باقیمانده ایستگاهها و هواکش های ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/11/20
منقضــی شـده
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت کارهای باقیمانده ایستگاهها و هواکش های ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/11/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید امور خدماتی و پاکبانی و نگهداری فضای سبز ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
امور خدماتی
1400/11/23
منقضــی شـده
مناقصه تهیه مصالح ساختمانی و بالاست، تراورس چوبی، شبکه بالاسری ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1400/11/23
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1400/11/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید امور خدماتی و پاکبانی و نگهداری فضای سبز ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
امور خدماتی
1400/11/25
منقضــی شـده
مزایده اجاره و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1400/12/11
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
سیستم ها و لوازم حفاظتی ...
1400/12/22
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
سیستم ها و لوازم حفاظتی ...
1400/12/22
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
سیستم ها و لوازم حفاظتی ...
1400/12/24
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
سیستم ها و لوازم حفاظتی ...
1400/12/24
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/01/14
منقضــی شـده
مناقصه اجرا و تكمیل سیستم اعلام و اطفاء حریق

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/01/17
منقضــی شـده
مناقصه اجرا و تكمیل سیستم اعلام و اطفاء حریق

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/01/20
منقضــی شـده
مزایده اجاره فضای تجاری ایستگاه ها

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/01/22
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری و تعمیرات شبكه بالاسری برق OCS و نگهداری ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
نرم افزار
1401/01/27
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی، مكانیكی، اعلام حریق، سامانه ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
سیستم های تهویه
1401/02/10
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده خطوط مترو پروژه فرودگاه امام ره ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن اصلی
1401/02/10
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید اقلام سیستم آتش نشانی، استپ و موتور پله ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/02/21
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع اقلام سیستم آتشنشانی، خرید انواع استپ پله ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1401/02/22
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری ...

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری و تعمیرات شبکه بالاسری برق OCS و تجهیزات ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
خدمات IT
1401/03/08
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری و تعمیرات شبكه بالاسری برق، فرم اداری زنانه، ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/26
منقضــی شـده
مناقصه خدمات نظافت ایستگاه ها، تهیه مصالح و عملیات بازسازی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
سرور و قطعات الکترونیکی
1401/05/08
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه خدمات نظافت ایستگاه ها، تهیه مصالح و عملیات بازسازی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/05/09
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/18
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری وتعمیرات سامانه ها، ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/05/19
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/03
منقضــی شـده
مناقصه بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی و مكانیكی، اعلام حریق ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی و مکانیکی، اعلام حریق ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی و مکانیکی، اعلام حریق ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی و مکانیکی، اعلام حریق ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/07/24
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/30
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز شامل آهن آلات و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه تهیه مصالح و عملیات بازسازی و تعمیرات ابنیه فنی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه تهیه مصالح و عملیات بازسازی و تعمیرات ابنیه فنی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع PLC پله برقی، انواع لامپ LED روشنایی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع لامپ LED روشنایی، انواع PLC پله برقی، ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/08/15
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/22
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید دوربین تحت شبکه، خرید بردهای الکترونیکی مربوط به ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه خدمات پوشش های بیمه ای شامل مهندسی و آتش ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
خدمات بیمه ای
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1500 دستگاه دوربین تحت شبکه، بردهای الکترونیکی، ذغال ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه آهن ایران
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری و تعمیرات پله های برقی، تهیه مصالح و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه آهن ایران
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه پوشش بیمه های درمان تکمیلی کارکنان، مسؤولیت مدنی و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
خدمات بیمه ای
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت کارهای باقیمانده بخش جنوبی خط 6 ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/09/21
منقضــی شـده
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت کارهای باقیمانده بخش جنوبی خط 6 ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید نگهداری و تعمیرات و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید نگهداری و تعمیرات پله ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید نگهداری و تعمیرات پله ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید نگهداری و تعمیرات پله ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید نگهداری و تعمیرات پله ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات آسانسورهای خطوط ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت داخل 200 عدد فنر ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری و تعمیرات پله های برقی و ....

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1401/09/29
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری به صورت اجاره فضای تجاری شرکت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری به صورت اجاره فضاهای تجاری شرکت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری به صورت اجاره فضاهای تجاری شرکت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری به صورت اجاره فضای تجاری شرکت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری به صورت اجاره فضاهای تجاری شرکت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری به صورت اجاره فضاهای تجاری شرکت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری به صورت اجاره فضاهای تجاری شرکت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری به صورت اجاره فضای تجاری شرکت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری به صورت اجاره فضای تجاری شرکت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گریس و روغن ویژه ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گریس و روغن داخلی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیرات اساسی اورهال 200 عدد ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بردهای الكترونیكی مربوط به ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت داخل 1000 عدد بوش ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع باتری
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 390 عدد رله شیشه ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع باتری
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات نظافت ایستگاه ها و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/12
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید نگهداری و تعمیرات پله ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید تهیه مصالح و عملیات ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 5 دستگاه ست كامل ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید تهیه مصالح و عملیات ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و احداث داكت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تابلوهای 20 كیلو ولت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام یدكی كلیدهای 400 ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات یدكی ركتیفایرهای قدرت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات یدكی كلیدهای 20 ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید PLC و متعلقات مربوط ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 600 عدد تیوپ میانی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع باتری
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سیم و كابل ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مجموعه زنجیر برگشت هندریل ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
حمل و نقل بین المللی
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام سیستم های آتش ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع كنتاكتورهای الكتریكی

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع روغن پله برقی

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع لامپ و چراغ ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 600 جفت فیش پلیت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیچ و مهره
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 360 ست استپ چین ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 200 ست استپ چین ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 5000 پنج هزار متر ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/10/25
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
منابع آب
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت تجهیزات اندازه گیری قطر ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
ماشین آلات راهسازی
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات بازسازی ابنیه ساختمان ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات ماشین آلات ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرای مسیر ویژه تردد ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت داخل 200 عدد سنسور ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید تعمیرات اساسی اورهال 200 ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید ساخت داخل 1000 عدد ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع باتری
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید تهیه مصالح و احداث ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 5 دستگاه ست ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید بردهای الكترونیكی مربوط ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 390 عدد رله ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع باتری
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بردهای الکترونیکی سامانه های ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فضای سبز
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات الکترومکانیکال سامانه های ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید كابل های تخصصی سامانه ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید باتری های نیكل كادمیوم ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید باتری های خشك سیلد ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید درب آسانسور

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پسماندهای بیمارستانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تابلو آسانسور

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مگنت ترمز آسانسور

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع لوازم یدکی
1401/11/16
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/17
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات احداث بستر بتنی در ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات ماشین آلات ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1401/11/17
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات ارتقا مكانیزم برگشت هندریل ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
حمل و نقل بین المللی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید PLC و متعلقات ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات ارتقا مكانیزم برگشت هندریل ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
حمل و نقل بین المللی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، ساخت، نصب و راه ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
حمل و نقل بین المللی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع كابل های مخابراتی

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید كفش های زنانه و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید كت شلوار و پیراهن ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مانتو شلوار و مقنعه ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4000 سلول باطری CA-NI ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1700 عدد ذغال ارت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری به صورت اجاره فضاهای تجاری شرکت ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 15 عدد نمایشگر هوشمند ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع باتری
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خازن 1850 میكروفاراد مربوط ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رولبرینگ تركشن موتور قطارهای ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع باتری
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 100عدد رولبرینگ دوتكه و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بردهای الكترونیكی مربوط به ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چرخ بدون طوقه هسته ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید انواع سیم و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل، تست و نصب ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
منابع آب
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید عملیات بازسازی ابنیه ساختمان ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید انواع كنتاكتورهای الكتریكی

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ماشین سوزن مترو و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 28 دستگاه UPS مورد ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بردها و قطعات الكترونیكی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات مدارات راه و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت كنتاكت های ناوگان DCمترو

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت 400 عدد دسته هنگر ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت بردهای الكترونیكی مربوط به ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت بردهای الكترونیكی مربوط به ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پلی اتیلن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مبدل های 220 به ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع بتن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دیافراگم شیر F8 واگن ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع بتن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لامپ مهتابی واگن های ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع بتن
1401/11/30
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل شاخه ریل های 18 متری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فروشنده آهن آلات
1401/12/02
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز شامل ضایعات آهن آلات ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
ضایعات
1401/12/02
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/02
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/02
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/02
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/02
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/21
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/21
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/21
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/21
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/21
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/21
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/21
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/21
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/21
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/21
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل شاخه ریل های 18 متری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فروشنده آهن آلات
1402/01/28
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/28
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل شاخه ریل های 18 متری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
فروشنده آهن آلات
1402/01/28
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/28
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/28
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/28
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/28
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت QCRS ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه آهن ایران
1402/02/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت QCRS ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت کارهای باقیمانده بخش جنوبی خط 6 ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1402/02/16
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/16
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/16
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/16
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/16
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/16
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/16
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/16
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1000 ست كامل جوشكاری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع باتری
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1000 اصله تراورس چوبی ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات نظافت ناوگان، ایستگاه ها، ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات نگهداری فضای سبز و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات تجهیزات كنترل ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات تجهیزات كنترل ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت کارهای باقیمانده بخش جنوبی خط 6 ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
راه و راه آهن
1402/02/18
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/19
منقضــی شـده
مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری شرکت بهره برداری ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی
1402/02/19