شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

برق و تاسیسات / برق و تاسیسات

عضویت از شهریور 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدشماره 1402158 اجرای پروژه توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره140263 اجرای پروژه توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره140264 اجرای پروژه توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره140265 اجرای پروژه توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره140273اجرای پروژه توسعه و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره140276 اجرای پروژه توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره140277 اجرای پروژه توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره140284 اجرای پروژه توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره140286 اجرای پروژه توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره140287 اجرای پروژه توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1402/06/22