شرکت توزیع نیروی برق استان تهران


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

حوزه های فعالیت شرکت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

برق و تاسیسات / برق و تاسیسات
آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/10/28

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه ارائه خدمات نقلیه خودرویی سنگین و نیمه سنگین

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/06/13
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/18
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/06/21
منقضــی شـده
مناقصه احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/06/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1000 دستگاه کنتر تکفاز هوشمند

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
ساخت و نصب کنتور
1400/06/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع تجهیزات سخت افزاری و تامین سیستم های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1400/06/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع بالاست ترانس بخار جیوه و سدیم و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/06/30
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/06/30
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/06/31
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع تجهیزات سخت افزاری و تامین سیستم های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/06/31
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع بالاست ترانس بخار جیوه و سدیم و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/06/31
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM محدوده منطقه برق فارابی

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/01/21
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای شماره1401160خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1401/06/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/06/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401163 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401164 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401165 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401166 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401167 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401168 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401169 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/06/19
منقضــی شـده
مزایده سیم مسی و شینه مسی اسقاط در اندازه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / ری
فلزات
1401/06/21
منقضــی شـده
مزایده سیم مسی و شینه مسی اسقاط در اندازه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / ری
فلزات
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401172 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401173 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401174 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401174 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401175 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401176 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401175 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401177 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401178 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401179 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 1401180 ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 1401181خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره 1401166 اجرای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید 1401174 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید 1401179 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401182 اجرای پروژه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1401183 اجرای پروژه های توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1401185 اجرای پروژه های توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1401186 اجرای پروژه های توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1401187 اجرای پروژه های توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1401188 اجرای پروژه های توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1401189 اجرای پروژه های توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره 1401163 اجرای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره 1401167 اجرای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره 1401168 اجرای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1401184 اجرای پروژه های توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعویض لوله های فرسوده تهویه مطبوع ساختمان ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401190 اجرای پروژه توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401191 اجرای پروژه توسعه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای 1401197 ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای 1401198 ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای 1401196 ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پروژه ساخت و مقاوم سازی ساختمان پست های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر در محدوده ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/28
منقضــی شـده
مزایده خودروی نیسان دو کابین 657ب63 ایران 22

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / ری
خرید و فروش انواع خودرو
1401/10/14
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع خودروهای مستعمل و اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش انواع خودرو
1401/10/14
منقضــی شـده
مزایده خودروی نیسان دو کابین 657ب63 ایران 22

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / ری
خرید و فروش انواع خودرو
1401/10/14
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع خودروهای مستعمل و اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
اسقاط خودرو های فرسوده
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پروژه ساخت و مقاوم سازی ساختمان پست های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید 250 دستگاه سامانه های قابل حمل برق خورشیدی

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید 250 دستگاه سامانه های قابل حمل برق خورشیدی

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه کلمپ انشعاب کابل خود نگهدار فشار ضعیف و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید کلمپ انشعاب کابل خود نگهدار فشار ضعیف و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/02
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.