شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / میاندرود

عضویت از تیر 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه روستایی فاز ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه روستایی شهریور ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه روستایی فاز ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه روستایی فاز ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای جایگزینی شبکه مسی با کابل ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای جایگزینی شبکه شبکه مسی با ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تبدیل سیم به کابل خودنگهدار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای جایگزینی سیم با کابل خودنگهدار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای سیم به کابل خودنگهدار میاندرود

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای سیم به کابل فاز 1 ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
تهیه غذا
1402/06/28