شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

كردستان / سنندج

عضویت از تیر 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تعمیرات ...

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

كردستان / بیجار
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تعمیرات ...

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

كردستان / بانه
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تعمیرات ...

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

كردستان / مریوان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تعمیرات ...

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

كردستان / دهگلان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تعمیرات ...

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

كردستان / قروه
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تعمیرات ...

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

آذربايجان غربي / سرو
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

كردستان / سنندج
انواع ابزار آلات
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

كردستان / سنندج
انواع دیزل ژنراتور
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پشتیبانی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

كردستان / سنندج
خدمات IT
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

كردستان / سنندج
برق صنعتی
1402/06/28