شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

پالایشگاه ها / پالایشگاه ها

عضویت از اردیبهشت 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 39 قلم قطعات مکانیکال ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1403/02/04

مهلت شرکت

1403/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 69 قلم قطعات مکانیکال ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1403/02/04

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری وسائط نقلیه مرکز منطقه ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

زنجان / زنجان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1403/02/04

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری وسائط نقلیه سبک و ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / ری
ایاب و ذهاب شرکت ها
1403/02/04

مهلت شرکت

1403/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 53 قلم مکانیکال سیل ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1403/02/05

مهلت شرکت

1403/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 49 قلم قطعات مکانیکال ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1403/02/05

مهلت شرکت

1403/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی کیلومتر 254 مسیر ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مازندران / ساری
تهیه غذا
1403/02/08

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید سولنویید و دریچه گاز و ترکیب آب بندی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
خدمات شهری و بازیافت
1403/02/08

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خدمات ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1403/02/08

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض پوشش 500 عدد سرجوش ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / آبادان
پتروشیمی
1403/02/09