شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

نا مشخص

عضویت از مهر 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تصدی ...

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

كرمانشاه / کرمانشاه
حمل و نقل زمینی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تصدی ...

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

تهران / تهران
حمل و نقل زمینی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تصدی ...

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

آذربايجان غربي / ارومیه
حمل و نقل زمینی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تصدی ...

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

سيستان و بلوچستان / زاهدان
حمل و نقل زمینی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پشتیبانی ...

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
حمل و نقل زمینی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تصدی ...

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

خراسان رضوي / مشهد
حمل و نقل زمینی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تصدی ...

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

زنجان / زنجان
حمل و نقل زمینی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تصدی ...

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

همدان / همدان
حمل و نقل زمینی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تصدی ...

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

كردستان / سنندج
حمل و نقل زمینی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پشتیبانی ...

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1402/06/21