شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

حوزه های فعالیت شرکت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

نفت و گاز و پتروشیمی / نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/04/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1402/02/09

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1402/02/09

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1402/02/11

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1402/02/11

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1402/02/12

مهلت شرکت

1402/03/13
استعلام خرید فلنج کور لوله فولاد آهنگری شده و فلنج ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1402/02/12

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1402/02/16

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1402/02/16

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1402/02/16

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1402/02/16

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1402/02/17

مهلت شرکت

1402/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

بوشهر / دیلم
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1402/02/18

مهلت شرکت

1402/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1402/02/18

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1402/02/23

مهلت شرکت

1402/03/25
استعلام خرید شیر توپی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1402/02/23

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تاسیسات صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تهیه غذا
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/13
استعلام خرید شیر توپی و شیر توپی و شیر توپی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل بین المللی
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اندیمشک
پیمانکاران ابنیه
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/04/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
راه و راه آهن
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/04/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/04/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تهیه غذا
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/04/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه کمپرسور ترموداین ایستگاه تزریق گاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/04/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/04/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه کمپرسور ترموداین ایستگاه تزریق گاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1402/03/09

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1402/03/09

مهلت شرکت

1402/03/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تهیه غذا
1402/03/09

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه تأمین انواع فلنج Flanges

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/08/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید اسپیرال گسکت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله لنس
1400/09/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید اسپیرال گسکت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیچ و مهره
1400/09/17
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع دو وعده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1400/10/27
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع دو وعده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1400/10/28
منقضــی شـده
مناقصه مرمت بازسازی جاده و محوطه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/12/04
منقضــی شـده
مناقصه مرمت بازسازی جاده و محوطه به همراه آماده سازی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1400/12/05
منقضــی شـده
مزایده 79000 لیتر روغن سوخته پسماند

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تصفیه روغن صنعتی
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 100300 کیلوگرم 54 دستگاه خودروهای فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده 79000 لیتر روغن سوخته پسماند

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تصفیه روغن صنعتی
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 100300 کیلوگرم 54 دستگاه خودروهای فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/01/31
منقضــی شـده
مناقصه تامین سیمان حفاری کلاس G

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
سیمان
1401/02/07
منقضــی شـده
مناقصه تامین سیمان حفاری کلاس G

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
سیمان
1401/02/10
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/02/11
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 88300کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاط

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خریدو فروش خودرو
1401/02/31
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 88300کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاط

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/03/04
منقضــی شـده
مناقصه انواع غلاف دو تیکه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/03/28
منقضــی شـده
مناقصه انواع غلاف دو تیکه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده جمع آوری و فروش خطوط لوله 6 اینچ و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع فلزات
1401/04/15
منقضــی شـده
مزایده جمع آوری و فروش خطوط لوله 6 اینچ و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
لوله و پروفیل
1401/04/20
منقضــی شـده
مزایده حدود6000 حلقه انواع لاستیک خودروهای سبک وسنگین مستعمل وخارج ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ضایعات
1401/05/08
منقضــی شـده
مزایده حدود6000 حلقه انواع لاستیک خودروهای سبک وسنگین مستعمل وخارج ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ضایعات
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه تهیه وتامین 2دستگاه خودرو آمبولانس تیپ a1 همراه یکدستگاه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده ومحوطه چاه 17آبتیمور

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو کولردار وانت تک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه پروژه اصلاح وآماده سازی 5رشته خط لوله نفت وگاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فیلتر HP100 به شماره تقاضای9736097-42-31-01

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع فیلترهای صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه ارزیابی کیفی مربوط به پروژه ایمن سازی وبهسازی کریدور ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه ارزیابی کیفی م م010123 مربوط به تعمیرات اساسی یک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه ارزیابی کیفی م م010145 مربوط به تعمیرات اساسی دودستگاه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر اساسی مخزن ائتلاف کننده نوع یک بنگستان مربوط ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 7 قلم GATE VALVE به شماره تقاضای 01-31-75-9533053

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خدمات تهیه وتامین کود صنعتی جهت منازل اماکن عمومی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کود
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 47 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده ومحوطه چاه 88 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع چاه پیمایی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 10750 کیسه poly pac

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 6650 کیسه گل حفاری به شماره تقاضای 0030236

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 960 كیسه یك تنی بنتونایت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4000 كیسه 25 كیلوگرمی اسید سیتریك

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید85000 كیسه 25 كیلوگرمی كلسیم كلراید

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 200بشکه بیت لوب گل حفاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید2000000 كیلوگرم حلال آروماتیكی فله

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1230بشکه پلی کلین گلایکول به شماره 0030239

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 320 کیسه 25 کیلوگرمی cement dispersant

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4 قلم گیت ولو به شماره تقاضای 9933123-75-31-01

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات تزریق سیال درچاه های شرکت ملی مناطق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید4قلم لباسکار دوتیکه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لباس اداری و کار
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید7قلم لباسکار یکسره

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لباس اداری و کار
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید ضد کف به مقدار 200 بشکه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تامین 450 بشکه بایوساید حفاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع تانکر فلزی و غیرفلزی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 20 قلم قطعات یدکی ماک

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوازم یدکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 15 قلم لوازم ابزار دقیق درخواست شماره 9650004-60-31-01

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت وبهسازی جاده ومحوطه به همراه آماده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت وبهسازی جاده ومحوطه چاه 380 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت وبهسازی جاده ومحوطه به همراه آماده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 250 بشکه 55 گالنی کلسیم بروماید

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع تانکر فلزی و غیرفلزی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین نیروی GEC مربوط به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 275 مارون

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 318 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه م م010138 مبوط به مرمت و بهسازی جاده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه م م010142 مربوط به مرمت و بهسازی جاده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / رامشیر
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه 0008389930357DT1 باموضوع خرید 100 عددSWEPT BEND

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین رستون TB4000 مربوط به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات اساسی 5دستگاه کمپرسور گازی درناحیه های کارون آغاجاری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر اساسی 7 دستگاه تجهیزات نمکزدایی بینک

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید23400 كیسه 25 كیلوگرمی صمغ طبیعی حفاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید میکا متوسط 22000 کیسه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید پودر باریت 10000کیسه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید 640 کیسه یک تنی پتاسیم کلراید

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت وبهسازی جاده وموطه چاه 99آغاجاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
انواع چاه پیمایی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه استفاده ازخدمات اسید کاری گسترده درچاه های شرکت نفت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه استفاده ازخدمات اسیدکاری گسترده درچاه های شرکت نفت وگاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محل چاه 373 مارون

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م000329 مربوط به خدمات پیمانی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
زمین شناسی و اکتشافات معدنی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010049 انجام خدمات خودروییهدایت و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010008 وط به انجام تعمیر ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010004 انجام خدمات امور آبدارخانه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010055 تهیه و تامین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010122 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0131329810163021DT1 جهت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0131329810163012DT1 جهت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3000000 كیلوگرم حلال آرماتیكی به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م000397 انجام خدمات تنظیفات آبدارخانه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010153 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010088 تعمیرات اساسی کارخانه گاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره0001219936310DT1باموضوع خرید24قلم قطعات یدکی بنز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوازم یدکی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره0001219936340DT1باموضوع خرید24قلم قطعات یدکی بنز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوازم یدکی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010070 مربوط به حراست ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010166 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0131329810163020DT1 جهت تامین 12000 کیسه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/28
منقضــی شـده
مزایده تعداد 5180 عدد انواع تجهیزات و قطعات فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تاسیسات صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده 88300 کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای اسقاط

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010056 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده تعداد 5180 عدد انواع تجهیزات و قطعات فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تاسیسات صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده تعداد 5180 عدد انواع تجهیزات و قطعات فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تاسیسات صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده 88300 کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای اسقاط

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930317DT1 خرید 2500 تن نیتروژن ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ساخت و نصب کنتور
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010162 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی به شماره تقاضای 0030283-38-NIPPLE 08 خرید ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010157 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م10170 تعمیر اساسی مخزن ائتلاف ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010158 مربوط به برگزاری تهیه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010173 مربوط به احداث خط ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6 قلم لوازم ابزار دقیق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 9830012 مربوط به خرید GATE ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فرآورده های نسوز
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 دستگاه هواساز به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101319950118dt1 با موضوع 2 قلم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010071 انجام خدمات غذایی و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0001219936453DT3 با موضوع خرید 500 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010185 مربوط به استفاده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010180 مربوط به استفاده از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930334DT1جهت تامین 24000 کیسه 25 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 700 بشکه 55 گالنی DME ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030263DT1جهت تامین 3000بشکه امولسی فایر ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310033037DT2 با موضوع خرید پودر ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0031328621153009DT1 خرید تقاضای شماره 003-53-86211-31

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهر و موم روغن
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0031328621153010DT1 خرید تقاضای شماره 010-53-86211-31 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهر و موم روغن
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030162DT2 با موضوع خرید 12000 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930267DT3 با موضوع خرید اکسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219630184DT4 با موضوع خرید اکسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0008219930089DT3 با موضوع خرید کلسیم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930230DT3 با موضوع خرید ازت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/16
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود300000 کیلوگرم آهن الات ضایعاتی وذوبی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروشنده آهن آلات
1401/06/19
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 281000 کیلوگرم 15دستگاه ماشین آلات راهسازی مستعمل ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ضایعات
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تهیه غذا
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030011DT2 جهت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101319933067DT4 جهت تامین 2000 بشکه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/06/19
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود300000 کیلوگرم آهن الات ضایعاتی وذوبی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروشنده آهن آلات
1401/06/20
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 281000 کیلوگرم 15دستگاه ماشین آلات راهسازی مستعمل ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ضایعات
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین غربال مولکولی و سرامیک بال ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ساخت و نصب کنتور
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010191 مربوط به رفع بخشی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره010200300133044DT1خرید15قلم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

بوشهر / گناوه
شهرسازی
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دومرحله ای به شماره0101310033102DT2باموضوع خریدسیم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010168 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010167 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010169 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010203 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 7قلم بال ولو تحت شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0050057-59-31-01 24 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9633151-65-31-01 800 عدد باطری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 382350کیلوگرم 164دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاط و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع موتور سیکلت
1401/06/29
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 88300 کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/06/29
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 382350کیلوگرم 164دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاط و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع موتور سیکلت
1401/06/30
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 88300 کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0102300033138DT1 جهت خرید 8قلم قطعات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 24 قلم ELBOW تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای شماره 9931319880153002DT1 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره0102300133049DT1 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010194 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 40000کیسه 25 کیلوگرمی آهک تحت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
زمین شناسی و اکتشافات معدنی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 100000 کیسه 25 کیلو گرمیFLC ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6000 کیسه 25 کیلو گرمی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تاسیسات صنعتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310033183DT1 جهت تامین 250 بشکه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0033188 خرید 330 بشکه 208 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
چاپ و تبلیغات
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0033188 خرید 330 بشکه 208 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
چاپ و تبلیغات
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010190 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م990036 ت3 مربوط به انجام ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010175 احداث سیستم اعلام حریق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010216 تعمیر اساسی مبدل حرارتی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0036179-60-31-01 13 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0150014-59-31-01 19 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010207 مربوط به پروژه نصب ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پلاستیک و ملامین
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9733174-67-31-01 8قلم لوازم ابزار ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9533089-65-30-02 2 قلم باطری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9733135-65-31-01 1 قلم باطری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010188 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010186 مربوط به برگزاری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010187 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010213 استفاده از خدمات دستگاه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010215 مربوط به استفاده از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010189 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010221 مربوط به تعمیر اساسی19 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010239 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 13 قلم قطعات شیرآلات به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010227 مربوط به پروژه احداث ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010219 تعمیر اساسی مخزن استراتژیک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310133030DT1 خرید 6 قلم GATE ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 0102300033191DT1 خرید 42 قلم انواع اتصالات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فولاد و صنایع معدنی
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره تقاضای 0030174-38-08TUBING HANGERS خرید 3قلم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 0108380030268DT1 با موضوع خرید 60 عدد ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 0008210030002DT1 با موضوع خرید 600 عدد ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 11 قلم قطعات یدکی بال ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010218 مربوط به احداث خط ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 22 قلم انواع فلنج به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سه دستگاه موتور دیزلی 6 سیلندر ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ماشین آلات راهسازی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه تامین سدیم بی کربنات

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 22 قلم قطعات یدکی کمپرسور ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید32 دستگاه مولد برق به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع دیزل ژنراتور
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101210036296DT1 با موضوع خرید 90 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101210036309DT1 با موضوع خرید 30 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی به شماره 010230003222DT1 خرید 8 قلم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی به شماره 0102300033195DT1 خرید13 قلم FLANGE ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 21 قلم لوازم ابزار دقیق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030292DT1 جهت تامین 2000 کیسه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات ساختمان
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010245 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه تامین سدیم بی کربنات

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تهران / تهران
مواد اولیه شیمیایی
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010234 برداشت داده های لرزه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پل و تونل سازی
1401/07/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 003-59-88615-31 یک قلم فلو ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010073 ت1 مربوط به تعمیرات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فرخوان ارزیابی كیفی خرید11000 كیسه 25 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/07/24
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0033177 مربوط به خرید روغن ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010212 مربوط به تامین نیروی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م000064 ت1 تهیه و تامین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی دو مرحله ای به شماره 0101319933120DT1خرید ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 33178 با موضوع خرید روغن ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0131329810163013DT2 با موضوع خرید سیال ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010123 تکرار فراخوان مربوط به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات بازرسی جوش ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 9700 عدد STUD BOLT 1-38

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیچ و مهره
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10 عدد ADJUSTABLE CHOKE VALVE

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 14 قلم BALL VALVE شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310033182DT1 جهت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010106 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010094 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / لالی
تهیه غذا
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات ساختمان
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010185 تکرار فراخوان مربوط به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030073DT1 با موضوع خرید صدف ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی 4000 کیسه سدیم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010150 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030151DT1 با موضوع خرید آهک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
زمین شناسی و اکتشافات معدنی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010180 استفاده ازخدمات فنی و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030155DT1جهت تامین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010021 ت1 مربوط به خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010085 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010074 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010133 برداشت لرزه نگاری سه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پل و تونل سازی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010261 تعمیرات اساسی ایستگاه تزریق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پلاستیک و ملامین
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
راه و راه آهن
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310036472DT1 شماره تقلضای 0036472-37-31-01 5 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 01010036610DT1 شماره تقاضا 0036610-37-31-01 قطعات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی منلقصه شماره 0140329710148014DT1 شماره تقاضا 014-48-97101-32-40 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی l خرید 115عدد 0108380030007DT1 JUNK MILL

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 92 عدد 0108380030005DT1 JUNK MILL

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 126عدد 0108380030014DT1 JUNK MILL

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه GATE VALVE

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 450 بشکه 55 گالنی ضد ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی با موضوع خرید 20000کیسه 25 کیلو ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع مصالح ساختمانی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030164DT1 خرید 50000 کیسه 25 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی با موضوع خرید 600 بشکه 55 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی گل حفاری شماره 0108219930253DT2

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی به شماره010131033050DT1باموضوع خرید2 قلم باتری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010236 مربوط به بهسازی و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010080 انجام خدمات مورد نیاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین کاری
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010224 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010200 تعویض پوشش و انجام ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه GATE VALVE

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 52 عدد 0108389530133DT1 TAPER MILL

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 245 عدد 0008389630003DT2 ROTARY TAPER ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 60 عدد 0108389930129DT1 SPACER SPOOL

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 15 عدد GATE VALVE 9 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 8 عدد 0108389930085DT1 CHOKE MANUAL

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 20 عدد 0131329880340010DT1 S.S.VALVE

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 70 عدد 9931329881440007DT1 GATE VALVE

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 62 عدد 9931329881440004DT1 GATE VALVE

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010250 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010246 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010249 مربوط به پروژه احداث ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010275 مربوط به پروژه نصب ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010271 تکمیل کارهای باقی مانده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 9 قلم لوازم ابزار دقیق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 7 قلم قطعات یدکی دیرل ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تیپ فلر 70اینچ بهمراه کلیه متعلقات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ساخت و نصب کنتور
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 5قلم گیت ولو به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3 قلم گیت ولو به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 83 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 83 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع چاه پیمایی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010275 مربوط به پروژه نصب ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی دارای ارزیابی شماره 0101210036312DT1 با موضوع ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210130183DT1 با موضوع خرید ازت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030078DT2 با موضوع خرید سودا ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
راه و راه آهن
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930364DT1 جهت تامین 1600 کیسه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کود
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 1 01089930333DT با موضوع خرید ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010051 ت1 مربوط به تعمیرات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 270 بشکه روغن 20W50 208 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
چاپ و تبلیغات
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 733018-65-31-01 300 عدد باطری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010287 مربوط به تکمیل، راه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ارتینگ ، صاعقه گیر
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

بوشهر / گناوه
شهرسازی
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 قلم البو و 2 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 قلم شیرآلات تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 11 قلم گیت ولو تقاضای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات یدکی شیرآلات KSB تقاضای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0050006-59-30-02 16 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9650075-59-31-01 13قلم لوازم ابزار ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 5 قلم GATE VALVE شماره 0101319850096DT3تقاضای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 49 قلم قطعات یدکی پمپ ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و تامین 90 دستگاه خودرو کولردار وانت تک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و تامین 104 دستگاه خودرو کولردار پژو 405، ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010254 مربوط به انجام كارهای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
راه و راه آهن
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
راه و راه آهن
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/25
منقضــی شـده
تجاری تهیه و تامین 90 دستگاه خودرو کولردار وانت تک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و تامین 104 دستگاه خودرو کولردار پژو 405، ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
کرایه خودرو
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310033212DT1 با موضوع خرید وایت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310133025DT1 با موضوع خرید تولوئن ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010268 استفاده از خدمات طراحی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی با موضوع خرید 100کیسه 1000 کیلو ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع مصالح ساختمانی
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010243 مربوط به برگزاری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010247 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای شماره 0101210036320DT1با ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
کرایه خودرو
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010229 مربوط به تعمیرات و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع دیزل ژنراتور
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010087 ایمن سازی و بهسازی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010289 مربوط به پروژه احداث ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010208 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010290 استفاده از خدمات یک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010226 انجام خدمات تنظیفات خرمکوشک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010248 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 16 قلم فلنج عمومی شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ی شماره 0031320080140001DT1 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010262 خدمات طراحی ساخت تامین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6 قلم GATE VALVE شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید انواع گریس 01-31-0033207

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع روغن موتور و روانکار صنعتی
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010292 مربوط به تامین نیروی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لامپ روشنایی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010297 تعمیرات اساسی یک دستگاه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010296 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010295 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ی شماره 0031329880440002DT2 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی كیفی جهت عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی كیفی جهت عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ی شماره 0031329980240001DT2 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/09/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تقاضای شماره 003-48-92612-31 خرید 4 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ساخت و نصب کنتور
1401/09/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
پیمانکاران ابنیه
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تهیه غذا
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0150068-59-31-01 21 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0150076-60-31-01 7قلم لوازم ابزار ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 005-57-01601-10-31 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3 قلم گیت ولو به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ی شماره 0031320080240001DT2 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی كیفی جهت عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی كیفی جهت عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 5 قلم قطعات یدكی توربین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید یك قلم قطعات یدكی توربین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010230 مربوط به بابت تعمیرات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010257 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010071 ت1 انجام خدمات غذایی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010228 تعمیرات اساسی و بازسازی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ماشین آلات راهسازی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030262DT2 پکیج ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ابزار آلات
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9833014-68-31-01 5 قلم کابل ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010218ت1 مربوط به احداث خط ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 19 قلم مواد آزمایشگاهی 01-31-0033196

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات IT
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 31 قلم لوازم یدکی کاترپیلار ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوازم یدکی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 1قلم لوازم یدکی گریدر چمپیون ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010155ت1 مربوط به اصلاح و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010207ت1 مربط به پروژه نصب ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پلاستیک و ملامین
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 224 عدد اقلام 0108380130148DT1 DOWN ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م10170 ت1 تعمیر اساسی مخزن ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010319 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی لباس مخصوص آتش نشانی همراه کفش ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 50 دستگاه سیستم ارتباطی با قابلیت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3 قلم گونی پلاستیکی 25-50-1500 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع مصالح ساختمانی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010334 استفاده از خدمات یک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 9قلم لوازم ابزار دقیق درخواست ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 13 قلم لوازم برقی درخواست ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ابزار آلات
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 13 قلم لوازم ابزار دقیق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 7 قلم لوازم ابزار دقیق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 18 قلم انواع کانکتور شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 17 قلم لوازم ابزار دقیق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 20 قلم لوازم ابزار دقیق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ی شماره 0031320080340001DT2 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات ضروری در منازل آپارتمانی واقع در کوی صحرا

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی معماری
1401/09/22
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات ضروری در منازل آپارتمانی واقع در کوی صحرا

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات ساختمان
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی