شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما

تهران / تهران

عضویت از تیر 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/04/30
مزایده فروش 12 دستگاه خودرو به صورت صدور سندی به ...

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/10

مهلت شرکت

1403/04/30
مزایده تعداد 107 دستگاه خودرو اوراقی و مستعمل بصورت کلی ...

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما

تهران / تهران
خرید و فروش انواع خودرو
1403/04/10

مهلت شرکت

1403/05/11
مزایده فروش ضایعات آهن آلات

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما

تهران / تهران
انواع ضایعات
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/05/11
مزایده فروش ضایعات آهن آلات

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما

تهران / تهران
انواع ضایعات
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید استارت موتور خودروی سنگین

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید شیر برقی سلونوئیدی

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید فن موتور خودروی سنگین

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید کباب پز تابشی صنعتی

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید پلوس چرخ خودروی سواری یا وانت

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید دینام خودرو

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1403/04/20