شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد

عضویت از تیر 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/04/27
مزایده فروش پالت مستعمل سالم و ضایعاتی، قرقره چوبی ضایعاتی، ...

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / سرخس
خرید و فروش املاک صنعتی
1403/04/04

مهلت شرکت

1403/04/27
مزایده فروش 14قلم اقلام اسقاطی شامل آهن آلات، انواع لوله ...

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / سرخس
دام و طیور
1403/04/04

مهلت شرکت

1403/04/31
استعلام خرید سنسور جریان

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/04/31
استعلام خرید فیوز الکترونیکی و فیوز الکترونیکی و فیوز الکترونیکی ...

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/04/30
استعلام خرید آند ضد خوردگی و آند ضد خوردگی

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/04/30
استعلام خرید رله قدرت و رله قدرت و رله قدرت ...

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید رله قدرت و رله قدرت و رله قدرت ...

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید کابل شبکه

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید تجهیزات کنفرانس از راه دور

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید کانکتور سیم و کانکتور سیم و کانکتور سیم ...

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/14