شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد

عضویت از تیر 1402 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید کاغذ پوستی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
تهیه غذا
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید مایع دست شویی

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات درمانی
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید راهبند پارکینگ

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید تیغه اره

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید تسمه نقاله

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید تسمه نقاله

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید دماسنج دنباله دار

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید کوپلینگ

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید شیر برقی سلونوئیدی و ترموستات و سنسور جریان ...

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
خدمات شهری و بازیافت
1403/04/20

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید صافی فیلتر فیلتر استرینر

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

اردبيل / پارس آباد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/20