شرکت گروه آوا پزشک


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شـركت توليـدى و صنعتـى آواپزشـك در حـال حاضـر در فضايـى به مسـاحت ١٣هكتـار و زيربنـاى بيش از ٢٤٠٠٠مترمربـع در شـهرك صنعتـى آشـتيان بـه توليـد تجهيـزات پزشـكى يكبار مصـرف مى پـردازد. دو دهه تـلاش بـراى خـوب مانـدن و بهتر شـدن، مزايايـى از جملـه برخـوردارى از دانش فنى، فـن آورى هاى بـه روز و نيروهـاى متخصـص و كارآمـد بـراى آواپزشـك بـه همـراه داشـته اسـت كه نتيجـه آن علاوه بر تأميـن نزديك بـه ٨٥ درصـد نيـاز كشـور بـه سرسـوزن يكبـار مصـرف پزشـكى و صـادرات سرسـوزن بـه كشـورهاى اروپايى و آسـيايى، توسـعه محصـولات در حـوزه هـاى مختلف پزشـكى بوده اسـت. كوشـش تيـم هاي تخصصـي مختلف شـركت در بخـش هـاي تحقيـق و توسـعه، طراحـي، توليـد و ... موجـب شـده اسـت كـه شـركت بـا عبـور از اهـداف چشـم انـداز ٥ سـاله خويـش، تجهيزات پزشـكى يك بـار مصـرف ديگـرى ماننـد انـواع سـرنگ هاى انسـولين و لوئرلاك و لوئراسـليپ، لوله هـاى خـلا خون گيـرى، اسـكالپ ويـن، سـوزن اسـكلروتراپى، سرسـوزن دندانپزشـكى، سرسـوزن هاى چشـم پزشـكى و ... را با كيفيتى رقابتـى و قيمـت مناسـب به بـازار داخـل عرضه نمايـد. از سـوى ديگـر شـروع صـادرات ايـن محصـولات بـه كشـورهاى منطقـه آسـياى ميانـه، خاورميانـه، آفريقـا و... زمينـه را بـراى معرفـى آواپزشـك بـه عنـوان يـك برنـد بين المللـى در زمينـه تجهيزات پزشـكى مطـرح كـرده اسـت.

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/09/19
مناقصه خدمات بیمه ای اموال و اشخاص

شرکت گروه آوا پزشک

تهران / تهران
خدمات بیمه ای
1401/09/03

مهلت شرکت

1401/09/17
مزایده فروش اقلام ضایعاتی

شرکت گروه آوا پزشک

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/09/14
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.