شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر

عضویت از خرداد 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات راهبردی ایستگاه میانی ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه درزگیری آسفالت سطح شهر

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ترمیم و لکه گیری ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ترمیم و مرمت آسفالت ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
فضای سبز
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان سازمان فرهنگی ، ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
لوله و اتصالات
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی تاسیسات معابر سطح شهر ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
برق صنعتی
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش و روکش مکانیزه آسفالت ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
تاسیسات شهری
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای پخش مکانیزه آسفالت کمربندی شمالی

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
تاسیسات شهری
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش و روکش مکانیزه آسفالت ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
تاسیسات شهری
1402/06/26

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و روسازی معابر منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
فضای سبز
1402/06/26