شهرداری تاکستان استان قزوین


آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 35890 به مقدار 264.86 ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/25
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 35891به مقدار 200.56 متر ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/25
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 35892 مقدار 200.56 متر ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/25
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 35893 به مقدار 200.56 ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/25
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 35894 به مقدار 200.56 ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/25
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 35895 به مقدار 225.83 ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/25
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 32800 به مقدار 239.3 ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/25
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 35896 به مقدار 270.67 ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/25
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 33200 به مقدار 460.7 ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/25
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 34735 به مقدار 239.40 ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 5566 به مقدار 383.16 ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 5566 به مقدار 239.5 ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 5453 به مقدار 10000 ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 20919 به مقدار 301.64 ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین شماره پلاک ثبتی 28619به مقدار 550 متر ...

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده عمومی فروش زمین

شهرداری تاکستان استان قزوین

قزوين / تاکستان
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده زمین شماره پلاک ثبتی 35891به مقدار200.56مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 35892ب مساحت 200.56مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 35890ب مساحت 264.86مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 35893ب مساحت 200.56مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 35894ب مساحت 200.56مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 35895ب مساحت 225.83مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 35895ب مساحت 225.83مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 35896ب مساحت 270.67مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 28619ب مساحت 550مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 28619ب مساحت 550مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 5566ب مساحت 239.15مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 5566ب مساحت 383.16مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 20919ب مساحت 301.64مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 5566ب مساحت 239.15مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 34735ب مساحت 239.40مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 33200ب مساحت 460.7مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده پلاک ثبتی 32800ب مساحت 239.3مترمربع

شهرداری تاکستان استان قزوین

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/17