شهرداری دهدز استان خوزستان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای المان و سنگ فرش ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

خوزستان / دهدز
انواع کفپوش و دیوارپوش
1402/03/09

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره یک مرحله سوم واقع ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره دوم مرحله سوم واقع ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری از مغازه شماره سوم مرحله سومواقع ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره چهارم مرحله سوم واقع ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره پنجم مرحله سوم واقع ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره ششم مرحله سوم واقع ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره یک واقع در پارک دولت-مرحله دوم

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره دوم واقع در پارک ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری بوفه سرویس بهداشتی پارک دولت-مرحله دوم

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره یکمرحله چهارم واقع در ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره چهارممرحله چهارم واقع در ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری بوفه سرویس بهداشتی پارک دولت

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره یک واقع در پارک دولت-مرحله دوم

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره دوم واقع در پارک ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره سوم واقع در پارک ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده اجازه بهره برداری سالیانه بوفه سرویس بهداشتی واقع در ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خاکبرداری ،خاکریزی،زیرسازی،قیرپاشی و آسفالت ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

خوزستان / دهدز
تاسیسات شهری
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خاکبرداری ،خاکریزی،زیرسازی،قیرپاشی و آسفالت ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

خوزستان / دهدز
تاسیسات شهری
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای المان و سنگ فرش ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

خوزستان / دهدز
انواع کفپوش و دیوارپوش
1402/02/16