شهرداری مرکزی اصفهان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شهرداری مرکزی اصفهان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح كابل كشی اطراف ساختمان ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/10/29

مهلت شرکت

1401/11/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حجم پیکسلی شامل ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی رفیوژ میانی بزرگراه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات حفاری اصلی
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی خیابان شهید هاشمی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی ورودی محله اندوان

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، نصب و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/11/08

مهلت شرکت

1401/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و اجرای روشنایی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/11/08

مهلت شرکت

1401/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و اجرای آبنمای ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/08

مهلت شرکت

1401/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، تعمیرات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/11/08

مهلت شرکت

1401/12/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای هوشمند ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/11/08

مهلت شرکت

1401/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پنج عدد دستگاه تجهیز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
کالای خواب
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه آنالایزر سنجش ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/12/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث تصفیه خانه تکمیلی پساب ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/13

مهلت شرکت

1401/12/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مورد نیاز جهت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/13

مهلت شرکت

1401/12/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مورد نیاز جهت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/11/13

مهلت شرکت

1401/12/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1401/11/13

مهلت شرکت

1401/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بیمه نامه های جامع ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1401/11/16

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 27 ست هر ست ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصـه خرید خرید 545 عدد ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصـه خرید خرید 575 عدد ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصـه خرید مبلمان شهری گلستان ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه آبیاری تحت فشار

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهبزات شبکه آبیاری

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و تعمیرات ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
آسانسور و پله برقی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چهار دستگاه ماشین جاروب ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لیفتراک
1401/09/14
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری از پنج باب پارکینگ واقع در پارک ...

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده واحدهای تجاری شهرداری اصفهان در مجموعه تفریحی هشت بهشت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده واحدهای تجاری شهرداری اصفهان در مجموعه تجاری ارگ جهان ...

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک و مستغلات

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/18
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک و مستغلات

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/21
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری از باشگاه شماره یک شهرداری اصفهان به ...

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
باشگاه سوارکاری
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت و پذیرایی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، نصب و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و اصلاح پوشش سقف ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی ضلع شمالی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی رفیوژ میانی بزرگراه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات حفاری اصلی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و اجرا ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لامپ روشنایی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصـه خرید تجهیزات ، نصب ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لامپ روشنایی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، نصب و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، نصب و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع مصالح ساختمانی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، تعمیرات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی رفیوژ میانی بزرگراه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات حفاری اصلی
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات 13 باب از پارکینگ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
استخدام
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط کلکتور فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع دیزل ژنراتور
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پل کابلی شماره 2 ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نظارت کارگاهی و عالیه بر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن های جنبی، فضاهای ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/03
منقضــی شـده
مزایده 14 دستگاه پله برقی مکانیزه ساخت شرکت paravia بصورت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات صنعتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده 14 دستگاه پله برقی مکانیزه ساخت شرکت paravia بصورت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات صنعتی
1401/10/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم ورزشی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع ابزار آلات
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و تعمیرات تاسیسات فرهنگسرای ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
استخدام
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث منبع بتنی 200 مترمکعبی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال فیبرنوری ایستگاه های ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ و تینر مورد ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت انجام خدمات اداری ، ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خرید و فروش انواع خودرو
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط کلکتور کندروی شرقی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه کودک و نوجوان ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات تعدادی از ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه باغ بانوان طلوع

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سیستم صوت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
کالای خواب
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سیستم ارتینگ موتورخانه مرکز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/10/26
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.