شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان

عضویت از اردیبهشت 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بازیهای خاص تک بال ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فروش کامپیوتر و لوازم
1402/06/14

مهلت شرکت

1402/07/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بازیهای خاص میز فوتبال ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1402/06/14

مهلت شرکت

1402/07/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بازیهای خاص فانل بال، ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فروش کامپیوتر و لوازم
1402/06/14

مهلت شرکت

1402/07/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات،نصب و اجرای نیروگاه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع دیزل ژنراتور
1402/06/14

مهلت شرکت

1402/07/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعات و طراحی مدیریت هوشمند ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
منابع آب
1402/06/14

مهلت شرکت

1402/07/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب مخازن سیار ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/06/14

مهلت شرکت

1402/07/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای آب بندی فاز سوم دریاچه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/16

مهلت شرکت

1402/07/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای پوشش مخازن آب پارک کوهستانی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1402/06/16

مهلت شرکت

1402/07/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال فیبر نوری مناطق ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/16

مهلت شرکت

1402/07/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی ضلع غربی خیابان ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/16