شهرداری کرج


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شهرداری کرج

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 20-بازآفرینی محله مصباح سطح منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 21-جمع آوری وهدایت آبهای سطحی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 22-مرمت ، بهسازی و تعمرات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 31-مرمت و لکه گیری مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 35-مرمت ، بهسازی و تعمیرات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 34-مرمت ، بهسازی وبهبود معابر ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 33-تکمیل شبکه معابر شهرک گلدشت ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
داروسازی
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 37-احداث وتجهیز پارکهای محله ای ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 23-زیرسازی،مرمت ،بهسازی وبهبود معارجدولگذاری وپیاده ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 25-تهیه مصالح و اجرای مناسب ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع مصالح ساختمانی
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای 26-اصلاح هندسی معابر شهری براساس ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای 28- تراش،تهیه قیر و قیرپاشی،حمل ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای 29- تراش،تهیه قیر و قیرپاشی،حمل ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای 30- تراش،تهیه قیر و قیرپاشی،حمل ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای 36-بازآفرینی محله حصارک بالا و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای 32-جمع آوری وهدایت آبهای سطحی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای 27-رفع نواقص ساختمان اداری منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ارتینگ ، صاعقه گیر
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای 45-اصلاح هندسی معابر شهری بر ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای 46-اصلاح جداول و جمع آوری ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 03-تجدید1 تکمیل ساختمان عمران وخدمات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات چراغ های راهنمایی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات چراغ های راهنمایی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم و تابلوهای ترافیکی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ترافیک و حمل و نقل
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ایمنی ترافیک

شهرداری کرج

البرز / کرج
دستگاه های بانكی و فروشگاه
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور بیمه بصورت تجمیعی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خدمات بیمه ای
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای 39-مرمت و لکه گیری مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای 40-جدول گذاری معابر آق تپه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای 63-مرمت و لکه گیری مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای 60-مرمت ، بهسازی و تعمیرات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای 59-بهسازی ، زیرسازی وخاکبرداری و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای 58-احداث و تجهیز پارک محله ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای 66-بهسازی بلوار شهدای انرژی اتمی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
استخدام
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای 38-زیرسازی معابر ساماندهی و چنار ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
لامپ روشنایی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای 55- مرمت و لکه گیری ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای 54-اصلاح هندسی معابر شهری بر ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای 06- پروژه طرح احداث و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه اخذ مشاور نظارت و طراحی بر اجرای سیستمهای حمل ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خدمات IT
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم و تابلوهای ترافیکی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ترافیک و حمل و نقل
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای 65-ترمیم و درزگیری معابر سطح ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای 56-احداث کلکتور و هدایت آبهای ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای 57-مرمت ، بهسازی وتعمیرات اساسی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای 61-جمع آوری وهدایت آبهای سطحی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای 41- جدول گذاری معابر ساماندهی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای 67-اجرای روکش آسفالت حفاظتی-سازمان عمران ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای 44-مرمت ، بهسازی و تعمیرات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای 64-مرمت و لکه گیری مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای 43-مرمت و بهسازی بهبود جدولگذاری ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه مرمت و بهسازی بهبود سطح منطقه چهار

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 47-احداث دیوار حائل سطح منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 49-پله گذاری منطقه وبافت فرسوده ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 48-جمع آوری وهدایت آبهای سطحی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 02- تجدید1 تکمیل سالن های ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 50-بهسازی وتعریض زیرسازی بلوار دفاع ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 53- مرمت و لکه گیری ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 52- پیاده روسازی خط یک ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
راه و راه آهن
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 51-مرمت ، بهسازی ، بهبود ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه تکمیل سالن های چندمنظوره و مدیریت بحران منطقه هفت

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدو حمل مصالح سنگی اساس ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
لامپ روشنایی
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 62-مرمت ، بهسازی و بهبود ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه بارگیری حمل باراندازی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه پروژه تهیه بارگیری حمل باراندازی و نصب قطعات بتنی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 42-جمع آوری وهدایت آبهای سطحی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 68-احداث وتجهیز پارک های محله ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 69-مرمت ، بهسازی و بهبود ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای 70-جدول گذاری و زیرسازی بلوار ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای 71-مرمت ، بهسازی ، بهبود ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل ادوات و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل البسه عملیاتی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تجهیز خودروهای تخصصی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خرید و فروش انواع خودرو
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای همسطح سازی دریچه های تاسیساتی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/03/10

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت شهرک پردیسان –منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
آسفالت و قیر
1400/05/19
منقضــی شـده
مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرف واقع در بازار ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/07/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای ترافیکی جهت ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات جاده ای
1400/07/21
منقضــی شـده
مناقصه مرمت، بهسازی و بهبود معابر منطقه کم برخوردار اوقافی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خدمات شهری و بازیافت
1400/07/21
منقضــی شـده
مناقصه انجام و ارائه خدمات نقشه برداری حوزه معاونت فنی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مشاورین نقشه برداری
1400/08/16
منقضــی شـده
مناقصه انجام و ارائه خدمات نقشه برداری حوزه معاونت فنی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مشاورین نقشه برداری
1400/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عملیات زیر سازی معابر سطح منطقه هفت

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهر سازی و معماری
1400/09/02
منقضــی شـده
مناقصه انجام امور خدمات شهری منطقه 6، 8 و 10

شهرداری کرج

البرز / کرج
خدمات شهری و بازیافت
1400/10/04
منقضــی شـده
استعلام تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1400/11/14
منقضــی شـده
مزایده جمع آوری ضایعات مرغ کلیه بازارهای روز سازمان در ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مواد شوینده و بهداشتی
1400/11/27
منقضــی شـده
مناقصه انجام امور بیمه ای

شهرداری کرج

البرز / کرج
خدمات بیمه ای
1401/01/18
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مشاوران پروژه های عمرانی شهرداری کرج

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهر سازی و معماری
1401/02/21
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مشاوران پروژه های عمرانی شهرداری کرج

شهرداری کرج

البرز / کرج
مهندسین مشاور ساختمان
1401/02/22
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل قرائت خانه پارک ابن سینا - منطقه 6 ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/03/03
منقضــی شـده
مناقصه تراش، تهیه قیر و قیر پاشی، حمل و پخش ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
آسفالت و قیر
1401/03/22
منقضــی شـده
مناقصه پروژه تکمیل و تجهیز ساختمان عمران و خدمات شهری

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/04/11
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی سرمایه گذار در قالب پروژه های خدماتی، گردشگری، ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/04/15
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های مهندسین مشاور در ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات مهندسی و نقشه برداری
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه مشاوره، نظارت و طراحی بر اجرای سیستم های حمل ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ترافیک و حمل و نقل
1401/04/21
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های مهندسین مشاور در ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مشاورین نقشه برداری
1401/04/21
منقضــی شـده
مناقصه تراش،تهیه قیر و قیرپاشی ، حمل و پخش مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه تهیه مصالح و اجرای مناسب سازی گذرگاه های عرضی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع مصالح ساختمانی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و لکه گیری مکانیزه و دستی آسفالت سطح ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابر پیاده، رنگ ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی معابر سطح منطقه یک

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابر پیاده ، ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی اساس و زیر اساس ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و حفر چاه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید قطعات یدکی ناوگان حمل و نقل عمومی

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع لوازم یدکی
1401/05/19
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای 61-تجدید1زیرسازی معابر خاکی سطح ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای 47-پروژه خدمات مهندسی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خدمات تاسیسات فنی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه فرم پرسنل ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مصالح ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات یدکی ناوگان ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مهندسی خودرو
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای 67-تراش،تهیه قیر وقرپاشی،حمل،پخش مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره 2- مرمت ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 68-جمع آوری وهدایت آبهای سطحی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای مناسب ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع مصالح ساختمانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات شهری منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 69-پروژه اجرا وتعمیر و احداث ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
لامپ روشنایی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم و تابلوهای ترافیکی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ترافیک و حمل و نقل
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بهسازی آسانسورهای ساختمان ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای راه اندازی سامانه BIS

شهرداری کرج

البرز / کرج
دوربین مدار بسته
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل 52عدد پرینتر ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تولید انواع پرینتر و چاپگر
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره 2-تعمیر و بهسازی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
نظافت صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 22-تجدید2پروژه تکمیل قرائت خانه پارک ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 64-تجدید1 تعمیر ونگهداری ابنیه و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خدمات تاسیسات فنی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تحویل نصب تجهیز و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 070-اصلاح هندسی معابر سطح منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
آسفالت و قیر
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره بکار گیری مشاور جهت شناسایی نواقص ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مهندسین مشاور ساختمان
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مشاوران راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مهندسی معماری
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت حفاظتی میکرو سرفیسینگ ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 65-تجدید1تهیه مصالح و اجرای مناسب ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع مصالح ساختمانی
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 066- تجدید1جدول گذاری و پیاده ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مشاوران راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مهندسین مشاور صنایع
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 56-تجدید2تراش ، تهیه قیر و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره اسپیس مسقف به همراه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری وهدایت آبهای سطحی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 71-احداث و بازسازی ، تکمیل ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و مدیریت نیروی انسانی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی انسانی موردنیاز بخش های مختلف به تعداد ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
استخدام
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای راه اندازی سامانه BISتجدید

شهرداری کرج

البرز / کرج
دوربین مدار بسته
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 18-تجدید1تکمیل عملیات اجرایی ساختمان اداری ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره یک -تهیه مصالح ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع مصالح ساختمانی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 72-بهسازی پیاده راه معبرخیابان پیچک ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 69-تجدید1پروژه اجرا وتعمیر و احداث ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
لامپ روشنایی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 73- بهسازی خیابان امام خمینی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/06/16
منقضــی شـده
مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتوبوس های قدیمی مدل 355 ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خریدو فروش خودرو
1401/06/28
منقضــی شـده
مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتوبوس های قدیمی مدل 355 ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خریدو فروش خودرو
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 75-مرمت ، بهسازی ، بهبود ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور بیمه جامع مسئولیت ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خدمات بیمه ای
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 74- اصلاح هندسی سطح منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید تحویل نصب تجهیز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح توسعه سیستم های هوشمند ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
دستگاه های بانكی و فروشگاه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره یک -اجرای آسفالت ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری معابر گلستان یکم منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع بتن
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری شهرک ولیعصر آق تپه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 76-تکمیل و تجهیز ساختمان عمران ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مبلمان پارکی و شهری
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 77-مرمت بهسازی ، بهبود معابر ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 79-مرمت و لکه گیری دستی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 78- احداث و تجهیز پارک ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مصالح سنگی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه مشاوره، نظارت و طراحی بر اجرای سیستم های حمل ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ترافیک و حمل و نقل
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و ستادی احداث تقاطع ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
راه و راه آهن
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه نظارت کارگاهی و ستادی احداث تقاطع غیرهمسطح بلوار مؤذن ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
راه و راه آهن
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 18-تجدید2تکمیل عملیات اجرایی ساختمان اداری ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 85-اصلاح هندسی خیابان شهید بهشتی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 81- احداث تقاطع غیرهمسطح بلوار ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 80-تکمیل وتجهیز پارک هاشمی منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 83-تکمیل و ادامه پارک خطی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 84-تکمیل سالنهای چند منظوره و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 82-تکمیل مصلی امام خامنه ای ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تهیه غذا
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 86-اجرای کلکتور طرح ساماندهی نهر ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح بلوار موذن و بلوار جمهوری ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 87- بهسازی وپیاده روسازی ضلع ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه نظارت کارگاهی و ستادی احداث تقاطع غیرهمسطح بلوار مؤذن ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
راه و راه آهن
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات جهت کاهش آسیب ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
لوله و اتصالات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، ساخت و تجهیز و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بارگیری و حمل قطعات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل ادوات و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید و ساخت،تجهیز و تحویل 3 دستگاه خودرو نیمه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه تهیه واجرای خط کشی محوری وگذرگاه های عابرین پیاده ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه عملیاتی و تجهیزات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طرح توسعه سیستم های ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
دستگاه های بانكی و فروشگاه
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 86-تجدید1اجرای کلکتور نهر سیاه جوی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 74-تجدید1 اصلاح هندسی سطح منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 88-مرمت و لکه گیری مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اصلاح هندسی سطح منطقه هفت

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی کارسنجی

شهرداری کرج

تهران / تهران
مهندسین مشاور صنایع
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور بیمه جامع مسئولیت ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خدمات بیمه ای
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 89-مرمت ، بهسازی و تعمیرات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 90-مرمت وبهسازی پارک بوستان جهان ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
راه و راه آهن
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدنصب و راه اندازی سامانه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری و هوشمند ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و نوسازی محیطی محلات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خدمات شهری و بازیافت
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 80-تجدید 1 تکمیل وتجهیز پارک ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 83-تجدید 1تکمیل و ادامه پارک ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 91- اجرای زیرسازی و روسازی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
راه و راه آهن
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل غذا حداکثر ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تهیه غذا
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 84-تجدید1 تکمیل سالنهای چند منظوره ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 85-تجدید1اصلاح هندسی خیابان شهید بهشتی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 92-تجدید1 هدایت آبهای سطحی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و لکه گیری آسفالت ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدخرید بارگیری و حمل قطعات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب گاردریل در ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع گاردریل و متعلقات
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و پیاده روسازی سطح ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 82-تجدید1 تکمیل مصلی امام خامنه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تهیه غذا
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تجهیز پارکهای محله ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدخرید، نصب و راه اندازی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه اصلاح هندسی سطح منطقه ده

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش ، تهیه قیر و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 89-ـجدید1مرمت ، بهسازی و تعمیرات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 94-اصلاح هندسی سطح منطقه ده

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح آرامسازی ترافیک در معابر ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات و تجهیزات شبکه

شهرداری کرج

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شماره یک-بهسازی و نوسازی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
خدمات شهری و بازیافت
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین ورزشی پارک های ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات ورزشی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 80-تجدید 2 تکمیل وتجهیز پارک ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 83-تجدید 2تکمیل و ادامه پارک ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 96-پروژه تکمیل مرکز فرهنگی باغ ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مهندسین ناظر عمران
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه پروژه تکمیل مرکز فرهنگی باغ موزه دفاع مقدس در ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 91-تجدید1 اجرای زیرسازی و روسازی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
راه و راه آهن
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید 2خرید بارگیری و حمل ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 98- مرمت ، بهسازی ، ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه خرید، بارگیری و حمل قطعات بتنی پیش ساخته جدول ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع کفپوش و دیوارپوش
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور و تجهیزات ذخیره ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
امنیت شبکه و سرور
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید و تحویل ادوات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات نظارت تصویری

شهرداری کرج

البرز / کرج
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و نگهداری ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل 200 عدد ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مرکز فروش و پشتیبانی تلفن
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بارگیری حمل و باراندازی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99-تراش،تهیه قیر و قیرپاشی،حمل، پخش ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 100-تراش،تهیه قیر و قیرپاشی ،حمل، ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 102-احداث سازه و بازسازی قطعه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 101-تکمیل و تجهیز مجموعه فرهنگی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 104- بازسازی گلزار شهدای سطح ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/10/17
منقضــی شـده
مزایده حمل متوفی به بخش خصوصی

شهرداری کرج

البرز / کرج
ترافیک و حمل و نقل
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه بازسازی گلزار شهدای سطح شهر احداث سازه چادری و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 103-احداث ساختمان پلاتوهای فرهنگی

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 96-تجدید1 پروژه تکمیل مرکز فرهنگی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مهندسین ناظر عمران
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و پیاده روسازی سطح ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید قطعات و تجهیزات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
حمل و نقل بین المللی
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 95-اصلاح هندسی معابر ، تقاطعات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 105-تراش،تهیه قیر وقیرپاشی ،حمل،،پخش مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدشماره یک طرح آرامسازی ترافیک ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه اصلاح هندسی معابر سطح شهر

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مهندسی معماری
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مهندسی معماری
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تهیه غذا
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مهندسی معماری
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مشاوران راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مشاوران راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 107-اجرای دیوار ضلع غربی بلوار ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 93-تکمیل و راه اندازی تاسیسات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 106-احداث و تجهیز پارک های ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 102-تجدید1 احداث سازه وبازسازی قطعه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 104-تجدید1 بازسازی گلزار شهدای سطح ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 109-جمع آوری و هدایت آبهای ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 110-مرمت ولکه گیری مکانیزه آسفالت ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 100-تجدید1 تراش،تهیه قیر وقیرپاشی ، ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید بارگیری حمل و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل و راه اندازی تاسیسات مکانیکی - الکتریکی تعمیرگاهی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای چاپ بنر به متراژ23000مترمربع

شهرداری کرج

البرز / کرج
چاپ و تبلیغات
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید و تحویل 250 ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مرکز فروش و پشتیبانی تلفن
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید و تحویل 250 عدد all in one

شهرداری کرج

البرز / کرج
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 111-احداث سر درب ورودی دانشگاه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 105-تجدید1تراش،تهیه قیر وقیرپاشی ،حمل،پخش مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 112-مرمت و لکه گیری مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 103-تجدید1 احداث ساختمان پلاتوهای فرهنگی

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب، پشتیبانی و بروزرسانی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
امنیت شبکه و سرور
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه و سوئیچ

شهرداری کرج

البرز / کرج
سرور و قطعات الکترونیکی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور و تجهیزات جانبی

شهرداری کرج

البرز / کرج
سرور و قطعات الکترونیکی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ذخیره ساز شبکه

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه احداث ساختمان پلاتوهای فرهنگی

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 113-احداث ساختمان فرهنگی و ورزشی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 93-تجدید1 تکمیل و راه اندازی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید 2خریدبارگیری حمل و باراندازی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و بهسازی ناوگان فرسوده ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
قطعات صنعتی و خودرو
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سامانه های نظارت تصویری ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و لکه گیری مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 114-زیرسازی، جدولگذاری خیابان اسلامی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه احداث ساختمان فرهنگی و ورزشی استاد شهریار

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل و راه اندازی تاسیسات مکانیکی

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات صنعتی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 105-تجدید2تراش،تهیه قیر وقیرپاشی ،حمل،پخش مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات شهری منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات شهری منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات شهری منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام امور خدمات شهری

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل و اجرای ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع بتن
1401/12/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/12/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مصالح سنگی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1401/12/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل غذای پرسنل ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع بتن
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید و تحویل غذای پرسنل مرکز به طور میانگین ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تهیه غذا
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 01-احداث ساختمان پلاتو فرهنگی -معاونت ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 04-مرمت ، بهسازی ، بهبود ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 05-جمع آوری و هدایت آبهای ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 03-تکمیل ساختمان عمران وخدمات شهر ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات جهت کاهش آسیب ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
لوله و اتصالات
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای چاپ بنر به متراژ تقریبی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
چاپ و تبلیغات
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه احداث ساختمان پلاتو

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 02- تکمیل سالن های چند ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل ساختمان عمران و خدمات شهر منطقه 5 معاونت ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه چاپ بنر به متراژ تقریبی 130.000 مترمربع

شهرداری کرج

البرز / کرج
چاپ و تبلیغات
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 07-مرمت و لکه گیری مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 08-مرمت ، بهسازی بهبود معابرجدول ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 12-جدولگذاری معابر دهقان ویلای اول ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مهندسین مشاور صنایع
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 13-جدولگذاری ادامه بلوار انوشیروان معابر ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
شهرسازی
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 14-مرمت و لکه گیری مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و لکه گیری مکانیزه و دستی آسفالت سطح ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و لکه گیری مکانیزه آسفالت سطح منطقه یک ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 09-مرمت و بهسازی ، بهبود ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 10- پروژه مرمت وبهسازی و تعمیرات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 11-جمع آوری وهدایت آبهای سطحی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 17-جدولگذاری معابر شهرک گلها و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
برق صنعتی
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 18- مرمت ، بهسازی و بهبود ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 19-جدولگذاری ، زیرسازی وآماده سازی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تهیه غذا
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 15-مرمت و لکه گیری مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 16-مرمت ،بهسازی ، بهبود معابرجدولگذاری ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 24-اصلاح هندسی گره های ترافیکی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه اصلاح هندسی معابر شهری

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/02/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات ایمنی ترافیک

شهرداری کرج

البرز / کرج
ترافیک و حمل و نقل
1402/03/01
منقضــی شـده
مناقصه انجام امور بیمه

شهرداری کرج

البرز / کرج
خدمات بیمه ای
1402/03/03
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.