شهرداری کرج

نا مشخص

عضویت از اردیبهشت 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای 21-احداث وتکمیل ساختمان اداری منطقه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تهیه غذا
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای 22-خرید واجرای لوله گذاری سهرابیه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای 23-جدولگذاری معابر شهرک ولیعصر آق ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای 24-جدولگذاری وپیاده روسازی و زیرسازی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای 25-مرمت ، بهسازی و تعمیرات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای 26-خرید مصالح و اجرای زیرسازی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای 15-جدولگذاری و پیاده روسازی معابر ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مهندسین مشاور صنایع
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای 27-بازآفرینی محله اسلام آباد وفق ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای 17-اصلاح هندسی معابر شهری براساس ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای 16-مرمت ، بهسازی و بهبود ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1403/02/17