مدیریت اموزش و پرورش شهرستان چایپاره

آذربایجان غربی / چایپاره

عضویت از خرداد 1402 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/05/03
مزایده اجاره کلاس مدرسه ابتدایی زنده یادجوادجوادپور جهت دایرنمودن مرکز ...

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان چایپاره

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/05/03
مزایده اجاره کلاس مدرسه ابتدایی طالقانی1 جهت دایرنمودن مرکز پیش ...

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان چایپاره

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/05/03
مزایده اجاره کلاس مدرسه ابتدایی سیدی جهت دایرنمودن مرکز پیش ...

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان چایپاره

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/05/03
مزایده اجاره کلاس مدرسه ابتدایی 22بهمن جهت دایرنمودن مرکز پیش ...

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان چایپاره

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/05/03
مزایده اجاره کلاس مدرسه راهنمایی شهیدمطهری جهت دایرنمودن مرکز پیش ...

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان چایپاره

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/05/03
مزایده اجاره کلاس مدرسه ابتدایی شهیدفهمیده جهت دایرنمودن مرکز پیش ...

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان چایپاره

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/05/03
مزایده اجاره کلاس مدرسه ابتدایی فاطمیه جهت دایرنمودن مرکز پیش ...

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان چایپاره

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/05/03
مزایده اجاره کلاس مدرسه ابتدایی دوستعلی محمدزاده جهت دایرنمودن مرکز ...

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان چایپاره

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/05/03
مزایده اجاره کلاس مدرسه ابتدایی شهید شهبازی چورس جهت دایرنمودن ...

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان چایپاره

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/14

مهلت شرکت

1403/05/03
مزایده اجاره کلاس مدرسه ابتدایی قاسم زاده جهت دایرنمودن مرکز ...

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان چایپاره

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/14