مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

تهران / تهران

عضویت از تیر 1402 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای ...

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

تهران / تهران
تهیه غذا
1403/02/19

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید آب مقطر

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

تهران / تهران
راه و راه آهن
1403/02/27

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید ضدعفونی کننده دست

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

تهران / تهران
راه و راه آهن
1403/02/27

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید ضدعفونی کننده خانگی

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

تهران / تهران
راه و راه آهن
1403/02/27

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید صندلی

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1403/02/29

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید قفل ابزارآلات

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

تهران / تهران
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/02/31

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید محلول وینیل و محلول وینیل و محلول وینیل ...

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

تهران / تهران
راه و راه آهن
1403/02/31

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید پوستر و کاغذ دیواری

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

تهران / تهران
فضای سبز
1403/02/31

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید کاپ دارویی مدرج

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

تهران / تهران
راه و راه آهن
1403/02/31

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید لوله خون گیری خلا

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

تهران / تهران
راه و راه آهن
1403/02/31