مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

آذربايجان غربي / ارومیه

عضویت از مرداد 1401 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/24
استعلام خرید استپلر پزشکی برای مصارف خارجی

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن
1403/03/21

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید عوامل موضعی هموستاتیک

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن
1403/03/22

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید کاست یا فیلم تصویربرداری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن
1403/03/22

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید کاور تجهیزات استریلیزاسیون

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن
1403/03/22

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید کاست یا فیلم تصویربرداری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن
1403/03/22

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید کاست دیالیز و کاست دیالیز

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن
1403/03/22

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید تیغه درماتوم

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن
1403/03/22

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید تیغه درماتوم

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن
1403/03/22

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید تیغه درماتوم

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن
1403/03/22

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید چاقوی دسته تیغی

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

آذربايجان غربي / ارومیه
راه و راه آهن
1403/03/22