معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز

عضویت از مهر 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تجهیز چاههای عمیق ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تاسیسات صنعتی
1402/06/07

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی و تهیه بانک اطلاعات ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
مشاورین نقشه برداری
1402/06/07

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات الکتروپمپ های شناور چاههای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع ماشین آلات صنعتی
1402/06/07

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل تخت با روکش ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/07

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات موارد 137 و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
رنگ آمیزی صنعتی
1402/06/11

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مناسب سازی ایستگاه های ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1402/06/11

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت معابر در ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/11

مهلت شرکت

1402/07/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای نورپرداری پیاده راه زند

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
راه و راه آهن
1402/06/12

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سمی تریلر بوار تخت ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1402/06/12

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات جمع آوری و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1402/06/13