معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/09/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم و تجهیزات مورد ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/08/25

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ دوجزیی سرد پاششی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
مهندسین ناظر عمران
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری و کابل کشی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل ، رفع نقص، ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تصفیه روغن صنعتی
1401/08/29

مهلت شرکت

1401/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تبدیل پله به رمپ ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات دریایی و بندری
1401/08/29

مهلت شرکت

1401/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و جدول گذاری و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/08/29

مهلت شرکت

1401/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث پارک و بوستان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/29

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث پارک احمدآباد

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث پارک گیتی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای نورپردازی تقاطع غیر همسطح مدافعان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تجهیزات جاده ای
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز پارک نور ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت شهرک های ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
راه و راه آهن
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل ساختمان بوستان نماز

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و تکمیل مسیر دوچرخه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای تکمیل پردیس تئاتر ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای ساختمان و آشیانه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/09/03

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجاره و بکار گیری ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/09/03

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله بتنی به قطر ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
منابع آب
1401/09/03

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ادامه بلوار ذاکر عباسعلی

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تاسیسات شهری
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات زیرسازی،جدول گذاری،کانیوا گذاری و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت نیمکت صندلی و سطل ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تاسیسات شهری
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری دفع ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث و بهسازی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات پیاده روسازی بلوار ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات پیاده رو سازی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع مصالح ساختمانی
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث پایگاه چند ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه و حمل و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مناسب سازی ایستگاههای اتوبوس ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع مصالح ساختمانی
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری و حمل و پخش ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز پارک ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوارکشی و اجرای ساخنمان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طراحی ، تهیه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات بیمه ای
1401/09/08

مهلت شرکت

1401/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل،بارگیری و تخلیه مصالح ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
آسفالت و قیر
1401/09/08

مهلت شرکت

1401/09/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات جهت بهره برداری ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
قطعات صنعتی و خودرو
1401/09/08

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظارت HSE

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/08

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اصلاح هندسی و ترافیکی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/08

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تأسیسات برقی و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله گذاری کوچه 11 خیابان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات روشنایی خیابان میثم ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه سرویس ، تعمیر و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مخزن 5000 متر مکعبی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نازک کاری و تاسیسات ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض چراغهای فرسوده پارک لاوان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تاسیسات شهری
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات عمرانی جزئی واحدهای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
رنگ آمیزی صنعتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت 100 دستگاه سرپناه ایستگاه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
قطعات صنعتی و خودرو
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات عمرانی جزئی جایگاه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
رنگ آمیزی صنعتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ارتباطی Active

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات IT
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روغن ماشین آلات جهت ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار بلوکی ضلع شمالی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای روشنایی بلوار چهل مقام ضلع ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی میدان شهید فهمیده و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
ترافیک و حمل و نقل
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای راه دسترسی حاشیه پارک مادر ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح واجرای بتن قلوه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
لامپ روشنایی
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی فضای سبز احمدی جنوبی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
دوربین مدار بسته
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و بهسازی مسجد ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
آسفالت و قیر
1401/09/15

مهلت شرکت

1401/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث ویس بهداشتی مسجد ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/09/15

مهلت شرکت

1401/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری جهت دفع ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/09/15

مهلت شرکت

1401/10/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفظ و نگهداری پروژه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/09/15

مهلت شرکت

1401/10/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیا پیاده رو سازی باباکوهی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
لوله و اتصالات
1401/09/15

مهلت شرکت

1401/10/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات کفپوش بتنی پرسی ورودی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/09/15

مهلت شرکت

1401/10/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت تابلو تمثال شهدا به ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع ابزار آلات
1401/09/15

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه خرید 6 دستگاه کانکس بازیافت

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4715 عدد مخزن 240 لیتری پلی اتیلن مراه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اصلاح طرح هندسی و رفع نقاط حادثه خیز

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
مهندسین ناظر عمران
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید اقلام مورد نیاز جهت مبازه با آفات مگس ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
مبارزه با جانوران موذی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه عملیات لکه گیری شهرداری شیراز

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه عملیات پخش آسفالت به صورت دستی و فینیشری معابرسطح ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات طرح هندسی مصوب شورای ترافیک شیراز

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تاسیسات شهری
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه عملیات مرمت و همسطح سازی پیاده رو های سطح ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تاسیسات شهری
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی شبکه برق گلدشت ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بوستان حیات شهرک جوادیه

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
راه و راه آهن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لایروبی کانالهای روبازو ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع بتن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی شامل نگهبانی و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث پست برق و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجراء و تکمیل باغ ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیل ساختمان بوستان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه چند منظوره و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساخت سوله مرکز تعویض ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تعمیرات جزئی و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لایه روبی چاله ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساخت دفاتر ساماندهی کارگران ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
راه و راه آهن
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعات جامع مرحله اول و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
راه و راه آهن
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی، سرویس و نگهداری و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات IT
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و اصلاح شبکه و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک صفه فرهنگ شهر

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اماده سازی زیر سازی و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بازسازی ، بروز رسانی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفظ و نگهداری فضای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و سنگفرش فرعی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل پروژه سنگفرش گذر ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری خیابان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفظ و نگهداری فضای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تعمیر و نگهداری، ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تعمیر و نگهداری، ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نصب، پشتیبانی و تعمیر ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و پشتیبانی شبکه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات IT
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مورد نیاز جهت ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
مبارزه با جانوران موذی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات فاز دوم تکمیل ساختمان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
دوربین مدار بسته
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای هوشمند سازی پارکینگها طبقاتی شهرداری ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید Kelly Bar دستگاه حفاری ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات حفاری اصلی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح واجرای سنگ مالون ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
لامپ روشنایی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب 135 دستگاه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پتروشیمی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات IT
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آماده سازی زیر سازی و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری بصورت دستمزدی آسفالت ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای راهسازی ادامه 30 ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای جدول کانیوا و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
مهندسین ناظر عمران
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای کفسازی و پیاده ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع پوشش سقف ساختمان
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آرام سازی مسیر سواره ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری کوچه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
لوله و اتصالات
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری ضلع ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
لوله و اتصالات
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری ضلع ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری خیابان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 50 دستگاه دوربین نظارت ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
دوربین مدار بسته
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تبدیل پله به رمپ ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات دریایی و بندری
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل ، رفع نقص، ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تصفیه روغن صنعتی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی لوله گذاری عرضی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع مصالح ساختمانی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی جداول لوله _ کانیوا ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
مهندسین ناظر عمران
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بارگیری،حمل و تخلیه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تاسیسات شهری
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی خدمات مرکز عملیات امنیت ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
امنیت شبکه و سرور
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری وحمل سنگ از ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آرام سازی معابر در سطح ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آرام سازی معابر در سطح ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری کوچه 6 ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تاسیسات شهری
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و بازسازی جداول ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع بتن
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اصلاح هندسی و ترافیکی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی پیاده رو بلوار ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساخت، حمل، نصب رمپ ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات دریایی و بندری
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لایروبی کانال های ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع بتن
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لوله گذاری آب طبق ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات زیرسازی،اجرای کانیوا،حمل و اجرای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تخریب و خاکبرداری ساختمانهای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
مهندسین ناظر عمران
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفظ و نگهداری فضای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفظ و نگهداری فضای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری دفع آبهای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث پارک و بوستان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تفکیک و بازیافت زباله
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم لوله گذاری بتنی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله گذاری خیابان باستان شهرک ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیلی بوستان زندگی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
حمل ونقل ریلی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روشنایی پارک ولیعصر ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی، جدول گذاری، ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات پیاده رو سازی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع مصالح ساختمانی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات باغ ناصری

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و همسطح سازی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لکه گیری آسفالت ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لوله گذاری کوچه 5 ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری خیابان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفظ و نگهداری فضای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای المان شهدای گمنام واقع ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای جدول کانیوا و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع بتن
1401/07/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های هندسی ترافیکی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفظ و نگهداری فضای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تبدیل جداول خاکی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تاسیسات شهری
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام گیاهی جهت مناطق ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع مصالح ساختمانی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام گیاهی جهت مناطق ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع مصالح ساختمانی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه چند منظوره و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای فاز4 منظر سبز ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل پروژه سنگفرش گذر ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیل احیا بافت ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
آسفالت و قیر
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و کف سازی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
آسفالت و قیر
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و کفسازی بازار ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
آسفالت و قیر
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات کفسازی،جداره سازی و بهسازی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و کف سازی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
آسفالت و قیر
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی غیرتوپی پارک ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی بوستان سعدی

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت، لایروبی، بهسازی و احیا ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
آسفالت و قیر
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه مصالح و اجرای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
کاتالیست
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح واجرای عملیات دیوار ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
لامپ روشنایی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کرایه تراک میکسرجهت پروژه های ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری کوچه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری بلوار ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
مهندسین ناظر عمران
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تعمیرات جزئی و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفظ و نگهداری فضای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پیاده رو خیابان باغ ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
راه و راه آهن
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفظ و نگهداری فضای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی شامل نگهبانی و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات IT
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات پروژه ساماندهی ، کف ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
آسفالت و قیر
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و مرمت مدرسه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
آسفالت و قیر
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای محوطه سازی و نورپردازی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات پروژه ساماندهی ، کف ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
آسفالت و قیر
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کرایه پمپ دکل جهت پروژه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بلوک پلی استایرن عرشه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید Kelly Bar دستگاه حفاری ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات حفاری اصلی
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تعمیر و نگهداری، ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تعمیر و نگهداری،حفظ ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت تابلو تمثال شهدا به ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع ابزار آلات
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات دیوار گذاری سایت 28 ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب کف پوش ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
منابع آب
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساماندهی، ایمن سازی ابنیه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
راه و راه آهن
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لایروبی رودخانه چنار راهدار

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
لامپ روشنایی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری ضلع ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
لوله و اتصالات
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری ضلع ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری خیابان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری کوچه ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
لوله و اتصالات
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات جابجائی شبکه برق هوایی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعات جامع هدایت آبهای سطحی

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نصب، پشتیبانی و تعمیر ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آرام سازی معابر در ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله بتنی جهت قنات ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی لوله گذاری عرضی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع مصالح ساختمانی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی جداول لوله - ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
مهندسین ناظر عمران
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی، پیکربندی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
سرور و قطعات الکترونیکی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی زمین ورزشی در ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار گذاری سنگی حائل ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای کوچه باغ خیابان ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فرآورده های نسوز
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه نردبان هیدرولیکی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع ماشین کاری
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای هیه و تامین تجهیزات سخت ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات IT
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لوله گذاری آب طبق ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و اصلاح و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه آتش نشانی بنی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک بانوان منطقه ای

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات روشنایی و نورپردازی و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای زیرسازی و بهسازی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
راه و راه آهن
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه آبیاری بلوار مولوی، ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی رودخانه خشک از انتهای ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
شهرسازی
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساخت، حمل، نصب رمپ ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات دریایی و بندری
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بازسازی، بروز رسانی استاندارد ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط انتقال آب از ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
راه و راه آهن
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای عملیات سفتکاری و ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
مهندسین ناظر عمران
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پیاده رو بلوار الزهرا

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
تجهیزات ورزشی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
خدمات IT
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجراء،مرمت و بهسازی پاکت ...

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

فارس / شیراز
آسفالت و قیر
1401/08/25
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.