موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

تهران / تهران

عضویت از خرداد 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/05/07
مزایده بهره برداری از پارکینگ نوبت اول مستند به مصوبه ...

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/18

مهلت شرکت

1403/05/07
مزایده بهره برداری از پارکینگ نوبت اول مستند به مصوبه ...

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/05/08
مزایده بهره برداری از آزمایشگاه مؤسسه جهت انجام آزمایشات pcrنوبت ...

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/05/08
مزایده بهره برداری از گلفروشینوبت اول مستند به مصوبه شماره ...

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/05/08
مزایده بهره برداری از نانوایینوبت اول مستند به مصوبه شماره ...

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید نوار گرافیتی

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

تهران / تهران
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید لیتیوم Li

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

تهران / تهران
تاسیسات ساختمان
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید کابل سیگنال

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

تهران / تهران
خدمات شهری و بازیافت
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/04/24
استعلام خرید پمپ آب واتر پمپ

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

تهران / تهران
تاسیسات ساختمان
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/04/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید كیسه های هوارسان نوبت ...

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1403/04/19