شهرداری کامیاران استان کردستان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/06/01
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری شاهو ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/18

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب دکه واقع در آرامستان شهر کامیاران ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب دکه واقع در آرامستان شهر کامیاران ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در طبقه همکف مجتمع ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در طبقه مجتمع تجاری ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب دکه واقع در خروجی شهر کامیاران ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا مغازه ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا شماره ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا شماره ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری مجتمع نور ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری نور ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری کردستان طبقه ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب بوفه پارک لاله طبقه همکف واقع ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا شماره ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری نور ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری شاهو ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری نور

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/31
منقضــی شـده
مزایده یک باب مغازه

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا (شماره ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری نور

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب دکه واقع در آرامستان شهر کامیاران

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب دکه

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا (مغازه ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری کردستان ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب دکه واقع در خروجی شهر کامیاران ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/16
منقضــی شـده
مزایده فروش تنه و شاخه خشک درختان به میازن تقریبی ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

كردستان / کامیاران
ادوات چوبی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا شماره ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا (مغازه ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری شاهو ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری نور ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری مجتمع نور ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری نور ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری کردستان طبقه ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/26
منقضــی شـده
مزایده فروش تنه و شاخه خشک درختان به میازن تقریبی ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

كردستان / کامیاران
ادوات چوبی
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده فروش تنه و شاخه خشک درختان به میازن تقریبی ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

كردستان / کامیاران
ادوات چوبی
1401/04/06
منقضــی شـده
مزایده فروش تنه و شاخه خشک درختان به میازن تقریبی ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

كردستان / کامیاران
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/04/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری نور ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری شاهو ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/23
منقضــی شـده
مزایده فروش تنه و شاخه خشک درختان به میازن تقریبی ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

كردستان / کامیاران
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده فروش تنه و شاخه خشک درختان به میازن تقریبی ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

كردستان / کامیاران
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/05/06
منقضــی شـده
مناقصه خرید مصالح سنگی جهت زیرسازی پروژه خیابان 34 متری

شهرداری کامیاران استان کردستان

كردستان / کامیاران
انواع مصالح ساختمانی
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه اجرای کفپوش بتنی پیاده رو ضلع غربی بلوار امام ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

كردستان / کامیاران
انواع کفپوش و دیوارپوش
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید مصالح سنگی جهت زیرسازی پروژه خیابان 34 متری

شهرداری کامیاران استان کردستان

كردستان / کامیاران
انواع سنگ و سنگبری
1401/05/12
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.