شهرداری سرعین استان اردبیل

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده واگذاری تابلو لمپوست بنر دو وجهی میدان سهند تا ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده واگذاری تابو لمپوست بنر دو وجهی میدان سیمرغ تا ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده واگذاری تابلو لمپوست بنر ورودی شهر

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس میدان گاومیش گلی جلوی آبدرمانی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس میدان سیمرغ تا دانش

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس بلوار میدان سبلان تا سیمرغ

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده واگذاری تابلو استند چهارراه قهوه سویی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده واگذاری تابلو استند میدان دانش تا گاومیش گلی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده واگذاری تابلو استند روبروی پارک شادی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده واگذاری تابلو استند مقابل آب درمانی ایرانیان

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده واگذاری سواری پژو پارس مدل 1387 به شماره انتظامی ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/23

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده واگذاری خودرو سواری پژو پارس مدل 1392 به شماره ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/23

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو بیلبورد، اول ورودی خیابان دارایی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
سازنده بیلبورد و استند
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو بیلبورد، میدان سیمرغ، رفوژ میانی بسمت دانش

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
سازنده بیلبورد و استند
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو بیلبورد، میدان سیمرغ

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
سازنده بیلبورد و استند
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند، مقابل آبدرمانی ایرانیان

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند، میدان سیمرغ تا دانش

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند، میدان دانش تا گاو میش گلی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند، چهار راه امام

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند، چهار راه قهوه سویی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس، میدان سیمرغ

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس، میدان سیمرغ تا دانش

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس، خیابان دارایی تا گاومیش گلی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس، نبش میدان سهند

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لمپوست بنر دو وجهی، ورودی شهر رفوژ ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لمپوست بنر دو وجهی، میدان سیمرغ تا ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لمپوست بنر دو وجهی، رفوژ مقابل آبدرمانی ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لمپوست بنر دو وجهی، میدان سیمرغ تا ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
تاسیسات شهری
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس بلوار میدان سیمرغ تا دانش

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس بلوار میدان سبلان تا سیمرغ

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند چهار راه قهوه سویی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند میدان دانش تا گاومیش گلی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند روبروی پارک شادی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند مقابل آبدرمانی ایرانیان

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده لمپوست بنر دو وجهی میدان سهند تا مسیر سلامت

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده لمپوست بنر دو وجهی میدان سیمرغ تا سبلان

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس بلوار میدان گاومیش گلی جلوی ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس بلوار میدان سیمرغ تا دانش

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند چهار راه قهوه سویی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند میدان دانش تا گاومیش گلی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند روبروی پارک شادی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند مقابل آبدرمانی ایرانیان

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده لمپوست بنر دو وجهی میدان سهند تا مسیر سلامت

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده لمپوست بنر دو وجهی میدان سیمرغ تا سبلان

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده لمپوست بنر دو وجهی ورودی شهر رفوژ میانی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری سالن آمفی تئاتر صدف بصورت اجاره یک ساله

شهرداری سرعین استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری واحد مسکونی به پلاک ثبتی 87 از طبقه ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/04/08
منقضــی شـده
مزایده واحد تجاری به پلاک ثبتی 2 از طبقه همکف ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/08
منقضــی شـده
مزایده واگذاری واحد مسکونی به پلاک ثبتی 169 از طبقه ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/04/08
منقضــی شـده
مزایده واگذاری واحد مسکونی به پلاک ثبتی 168 از طبقه ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/04/08
منقضــی شـده
مزایده واگذاری واحد مسکونی به پلاک ثبتی 162 از طبقه ...

شهرداری سرعین استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/04/08
منقضــی شـده
مزایده لمپوست بنر دو وجهی میدان سهند تا مسیر سلامت

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
سازنده بیلبورد و استند
1401/04/09
منقضــی شـده
مزایده لمپوست بنر دو وجهی میدان سیمرغ تا سبلان

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
سازنده بیلبورد و استند
1401/04/09
منقضــی شـده
مزایده لمپوست بنر دو وجهی ورودی شهر رفوژ میانی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
سازنده بیلبورد و استند
1401/04/09
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس میدان گاومیش گلی جلوی آبدرمانی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
سازنده بیلبورد و استند
1401/04/09
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس میدان سیمرغ تا دانش

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
سازنده بیلبورد و استند
1401/04/09
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو ایت باکس بلوار میدان سبلان تا سیمرغ

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
سازنده بیلبورد و استند
1401/04/09
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند چهار راه قهوه سویی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
سازنده بیلبورد و استند
1401/04/09
منقضــی شـده
مزایده استند روبروی پارک شادی به ابعاد 3در2

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
سازنده بیلبورد و استند
1401/04/09
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند مقابل آبدرمانی ایرانیان

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
سازنده بیلبورد و استند
1401/04/09
منقضــی شـده
مزایده لمپوست بنر دو وجهی ورودی شهر رفوژ میانی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده لمپوست بنر دو وجهی ورودی شهر رفوژ میانی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس میدان گاومیش گلی جلوی آبدرمانی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو لایت باکس میدان سیمرغ تا دانش

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو ایت باکس بلوار میدان سبلان تا سیمرغ

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند چهار راه قهوه سویی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند میدان دانش تا گاومیش گلی

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده استند روبروی پارک شادی به ابعاد 3در2

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده واگذاری تابلو استند مقابل آبدرمانی ایرانیان

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
شرکت تبلیغاتی
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده فروش سواری پژو پارس مدل 92 دوگانه سوز

شهرداری سرعین استان اردبیل

اردبيل / سرعین
خرید و فروش انواع خودرو
1401/04/25
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.