دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز سلامت شهید کشوری ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل محوطه و کارهای باقیمانده ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / نطنز
پیمانکاران ابنیه
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی یک ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
برق صنعتی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت مسعودیه بر ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/24
مزایده واگذاری محل غرفه فروش مواد غذایی به صورت اجاره ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سرویس های ایاب و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/24
مزایده استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات داروخانه به صورت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/03/08

مهلت شرکت

1402/03/28
مزایده عمومی واگذاری غرفه مواد غذایی به صورت اجاره بهای ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/03/09

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید امور نظافت ساختمانهای اداری ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/03/09

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت دولت آباد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / دهاقان
پیمانکاران ابنیه
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات درمانگاه کوشک خمینی شهردیوار ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
پیمانکاران ابنیه
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل و انتقال ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / تیران و کرون
تاسیسات ساختمان
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل و انتقال ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / تیران و کرون
تاسیسات ساختمان
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی تابلوهای ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / لنجان
برق صنعتی
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/04/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات آزمایشگاه رفرانس شهرضا بر ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / شهرضا
خدمات درمانی
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/04/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دو باب پانسیون های ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / شهرضا
پیمانکاران ابنیه
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
حمل و نقل زمینی
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / دهاقان
برق و تاسیسات
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
تاسیسات الکتریکی
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات الکتریکی
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / مبارکه
امور خدماتی و نظافتی
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / لنجان
خدمات تاسیسات فنی
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی یک مرحله ای خرید ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
حمل و نقل زمینی
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اردستان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / سمیرم
تامین نیروی انسانی
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اردستان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / تیران و کرون
تاسیسات ساختمان
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
حمل و نقل زمینی
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارس / خور
پیمانکاران ابنیه
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / بویین میاندشت
تهیه غذا
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / نجف آباد
تاسیسات ساختمان
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فلاورجان
امور خدماتی و نظافتی
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
پیمانکاران ابنیه
1402/03/13

مهلت شرکت

1402/03/24
مزایده واگذاری محل غرفه فروش مواد غذایی به صورت اجاره ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/03/16

مهلت شرکت

1402/03/24
مزایده استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات داروخانه به صورت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/03/16

مهلت شرکت

1402/03/28
مزایده عمومی واگذاری غرفه مواد غذایی به صورت اجاره بهای ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/03/16

مهلت شرکت

1402/03/30
مزایده واگذاری خدمات داروخانه به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/03/16

مهلت شرکت

1402/04/04
مزایده واگذاری خدمات داروخانه و مجوزهای بهره برداری از آن ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/03/16

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده فروش7 دستگاه خودرو اسقاطی سبک

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
اسقاط خودرو
1401/03/29
منقضــی شـده
مزایده فروش7 دستگاه خودرو اسقاطی سبک

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
اسقاط خودرو
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری ضلع جنوب و جنوب غربی پارکینگ بیمارستان الزهرا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/04/25
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان محمد رسول الله مبارکه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان امام حسین گلپایگان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
داروسازی
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده دندانپزشکی امام محمد باقر ع

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/05/06
منقضــی شـده
مناقصه خرید،نصب ،راه اندازی و استقرار نرم افزار آزمایشگاه معاونت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع نرم افزار
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری و راهبری فضای سبز بیمارستان الزهرا به صورت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه نگهداشت و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری بیمارستان الزهرا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات اینترنتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه احداث مرکز سلامت فرخی خور و بیابانک به روش ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارس / خور
پیمانکاران ابنیه
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل ساختمان اصلی ، احداث پل ارتباطی و محوطه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر و اصلاح محوطه سازی و دیوار کشی آزمایشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / لنجان
پیمانکاران ابنیه
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان الزهرا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه واحد اسکرین اورژانس بیمارستان امام موسی کاظم

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات درمانی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه نگهداشت تاسیسات پژوهشکده قلب و عروق

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امیرالمومنین شهرضا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهدای لنجان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه نگهداشت تاسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرضا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان خاتم النبیا نطنز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه گهداشت تاسیسات بیمارستان اشرفی خمینی شهر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان حشمتیه نایین

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه نگهداشت تاسیسات شبکه بویین میاندشت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان بهنیا تیران

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید محمد منتظری نجف اباد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه احداث خانه بهداشت حسن آباد وسطی به روش سرجمع

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / تیران و کرون
پیمانکاران ابنیه
1401/05/13
منقضــی شـده
مزایده اجاره محل اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان کوشک ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/05/18
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز پردیس ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز پردیس ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز پردیس ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز پردیس ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز پردیس ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت خرسانک چادگان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / چادگان
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل بیمارستان 96 تختخوابی برخوار ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / برخوار
خدمات درمانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت نیسیان اردستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اردستان
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ،حمل، نصب و راه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1 دستگاه GCMSMS

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره محل دندانبزشکی امام محمد باقر ع

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/06/05
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری خدمات داروخانه به صورت اجاره محل بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت دستگرد برخوار ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / برخوار
پیمانکاران ابنیه
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید خرید،نصب ،راه اندازی و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع نرم افزار
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید نگهداشت تاسیسات بیمارستان 9 ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1401/06/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمان بررسی،جداسازی،پاکسازی واسکن و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/06/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات لندری بیمارستان امام ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات درمانی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع بدون مواد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل پسماند بی خطر شده ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل پسماند بی خطر شده ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و انتقال پسماند بی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و انتقال پسماند بی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل پسماند بی خطر شده ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل پسماند بی خطر شده ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره محل اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان کوشک ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید ایاب و ذهاب کارکنان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و انتقال پسماند بی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و انتقال پسماند بی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی جداسازی و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوار کشی ، محوطه سازی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / تیران و کرون
پیمانکاران ابنیه
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت اندوان خمینی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/06/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت و پانسیون ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / چادگان
پیمانکاران ابنیه
1401/06/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوار کشی و محوطه سازی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / تیران و کرون
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون تک واحدی مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / سمیرم
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز سلامت نصرآباد جرقویه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ستاد شبکه فریدن بهمراه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدن
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت برف انبار ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت میلاگرد فریدونشهر ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت سیبک فریدونشهر ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی بخش تصویر برداری بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
تاسیسات ساختمان
1401/07/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت حسن آباد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / مبارکه
پیمانکاران ابنیه
1401/07/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات خواندن لامهای پاپ ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید غذای بیمارستان بادرود

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/07/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طبخ و توزیع بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/07/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طبخ و توزیع بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/07/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طبخ وتوزیع بیمارستان امام ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/07/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی جداسازی و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه چیلر هوا ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / نجف آباد
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طبخ و توزیع بیمارستان9 ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طبخ و توزیع بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طبخ و توزیع بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طبخ و توزیع بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طبخ و توزیع بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طبخ و توزیع بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طبخ و توزیع بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 250 دستگاه رایانه معاونت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اسکن مدارک پزشکی بیمارستان امام ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نظافت،پذیرش و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پست برق کمپکت مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/08/01
منقضــی شـده
مزایده غرفه مواد غذایی و فست فود بیمارستان الزهرا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
فست فود
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت کرچ بویین ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / بویین میاندشت
پیمانکاران ابنیه
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تکمیل کلینیک بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / سمیرم
پیمانکاران ابنیه
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کتتر همودیالیز طولانی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کتتر نخ جراحی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه gcmsms معاونت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره محل تاکسی سرویس تالار شریعتی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/03
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری آزمایشگاه بیمارستان 9 دی منظریه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کتترمعده،ساکشن،نلاتون بمارستان الزهرا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع آلوگرافت با منشع ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سرنگ تزریق بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع ست تزریق بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات مصرفی بیهوشی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات مصرفی آنژیوکت بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع میکروست بیمارستان الزهرا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع دستکش معاینه بیمار ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
آمبولانس و تجهیزات
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم کنترل کیفی طراحی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع آتل،گچ و باند ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداشت تاسیسات بیمارستان خاتم النبیا ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طبخ و توزیع بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید طبخ و توزیع بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع باند و گاز ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات مهد کودک مر آموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات درمانی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی و جداسازی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مجموعه پشتیبانی - آموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات درمانی
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات بخش رادیولوژی بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون تک واحدی مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / سمیرم
پیمانکاران ابنیه
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سفت کاری کلینیک تخصصی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
پیمانکاران ابنیه
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آزمایشگاه مرکزی و مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / برخوار
پیمانکاران ابنیه
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع دستکش جراحی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ورزشی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی امور نگهداری و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ماشین های اداری
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی خرید خدمات طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 482 دستگاه یخچال نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سفت کاری مرکز جامع ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه HPLC

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید عمومی یک مرحله ای ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ماشین آلات راهسازی
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خریدتابلو های توزیع برق فشار ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
برق صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 110 دستگاه اتوکلاو رومیزی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید خدمات بررسی و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب تجهیزات سرور، ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
سرور و قطعات الکترونیکی
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات مشاوره طراحی مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مهندسین مشاور صنایع
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات مشاوره طراحی مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مهندسین مشاور صنایع
1401/09/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مصاحبه گران و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
نظافت صنعتی
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت کوشکیچه مبارکه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / مبارکه
پیمانکاران ابنیه
1401/09/08
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اتاق پزشک درمانگاه بیمارستان مبارکه به صورت اجاره ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اتاق پزشک درمانگاه بیمارستان مبارکه به صورت اجاره ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت امین آباد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / شهرضا
پیمانکاران ابنیه
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز سلامت زازران فلاورجان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فلاورجان
پیمانکاران ابنیه
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان اصلی مرکز سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فلاورجان
پیمانکاران ابنیه
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و توسعه بخش های ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فلاورجان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سفت کاری مرکز سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / تیران و کرون
پیمانکاران ابنیه
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل دیالیز بیمارستان محمد رسول ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / مبارکه
پیمانکاران ابنیه
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون 2 واحدی گلشهر ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / گلپایگان
پیمانکاران ابنیه
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و توسعه اتاق های ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / سمیرم
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ستاد شبکه چادگان به ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / چادگان
پیمانکاران ابنیه
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت ازناوله بویین ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / بویین میاندشت
پیمانکاران ابنیه
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات بخش های سی تی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مصاحبه گران و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
نظافت صنعتی
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات رایانه ای خدمات ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات و بازسازی پایگاه اورژانس ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / بویین میاندشت
پیمانکاران ابنیه
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل توسعه مرکز آموزشی درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات درمانی
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه اکوکاردیوگرافی پژوهشکده ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/10/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری محل داروخانه بیمارستان شفا به صورت اجاره محل ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات رایانه ای خدمات ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون های پزشک مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت خانه اصفهان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1401/10/10
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بخش تصویرداریواحدهای رادیولوژی سونوگرافی و سی تی اسکنبیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه اورژانس و سالن ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدن
پیمانکاران ابنیه
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده اجاره محل آزمایشگاه 9 دی منظریه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اورژانس و تکمیل کلینیک ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات درمانی
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت دهسور فریدونشهر ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
پیمانکاران ابنیه
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات تزریقات و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / سمیرم
تامین نیروی انسانی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات تزریقات و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / سمیرم
تامین نیروی انسانی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تکمیل مرکز سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تامین سرویس ایاب ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
آسانسور و پله برقی
1401/10/18
منقضــی شـده
مزایده محل غرفه فروش مواد غذایی به صورت اجاره بهای ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم کنترل کیفی طراحی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای عمومی دو مرحله ای خرید ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شرایط خرید خدمات بررسی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / شاهین شهر و میمه
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون دو واحدی گلشهر ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / گلپایگان
پیمانکاران ابنیه
1401/10/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تکمیل توسعه دانشکده ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زیست پزشک مرکز سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / نطنز
پسماندهای بیمارستانی
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پاویون دو واحدی پزشک ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات cssd به صورت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
آسانسور و پله برقی
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید واگذاری طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نظافت ساختمان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تکمیل مرکز سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل دیالیز بیمارستان محمد رسول ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / مبارکه
پیمانکاران ابنیه
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات مشاوره طراحی مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مهندسین مشاور صنایع
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده واگذاری خدمات داروخانه و مجوزهای بهره برداری از آن ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه چیلر هواخنک ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
آسانسور و پله برقی
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری خدمات داروخانه و مجوزهای بهره برداری از آن ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت دزج دهاقان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / دهاقان
پیمانکاران ابنیه
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 9 دستگاه انژکتور تزریق ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریددو دستگاه ترانسفورماتور توزیع سه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / نطنز
انواع ابزار آلات
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی تابلوهای ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / نطنز
برق صنعتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی 7 ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
کالای خواب
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سفت کاری توسعه مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / نطنز
پیمانکاران ابنیه
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پنج دستگاه سونوگرافی مبله

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
اقلام و تجهیزات شیمیایی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه اورژانس و سالن ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدن
پیمانکاران ابنیه
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای بهسازی و استاندارد سازی 15 ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت و دو ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / دهاقان
پسماندهای بیمارستانی
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خریدیک دستگاه پکیج هواسازهایژنیک جهت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / لنجان
امور بازرسی
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور ذخیره ساز مربوط ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
سرور و قطعات الکترونیکی
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت ایراج خور ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارس / خور
برق صنعتی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات واحدCSSD مرکز آموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
آسانسور و پله برقی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید امور نظافت ساختمانهای اداری ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سه دستگاه اکوکاردیوگرافی ثابت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
اقلام و تجهیزات شیمیایی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات دیتا سنتر مدیریت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون دو واحدی پزشکان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پانسیون 4 واحدی اردستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اردستان
پیمانکاران ابنیه
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
برق صنعتی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سه دستگاه ترانسفورماتور توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع ابزار آلات
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 2 دستگاه چیلر هوا ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / لنجان
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی واگذاری ارایه خدمات راننده ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / شهرضا
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات فضای سبز به ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/12/09
منقضــی شـده
مزایده محل غرفه فروش مواد غذایی به صورت اجاره بهای ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی، استقرار ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی، استقرار ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت طالقانی شهرضا ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / شهرضا
پیمانکاران ابنیه
1401/12/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی 3 ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / مبارکه
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیر و توسعه بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدن
پیمانکاران ابنیه
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه چیلر هوا ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و راه اندازی یک ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
انواع دیزل ژنراتور
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید وراه اندازی یک دستگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ،حمل، نصب و راه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید هشت دستگاه اتوکلاو بر ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراکز شبانه روزی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای یک دستگاه ترانسفورماتور توزیع سه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
انواع ابزار آلات
1401/12/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی 7 ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
کالای خواب
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون دو واحدی پزشکان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پانسیون 4 واحدی اردستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اردستان
پیمانکاران ابنیه
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه چیلر هواخنک ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
آسانسور و پله برقی
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت ایراج خور ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارس / خور
برق صنعتی
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی تابلوهای ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / نطنز
برق صنعتی
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت مبارکه قائم ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / تیران و کرون
تولیدکننده انواع مخازن
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل، نصب و راه اندازی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریددو دستگاه ترانسفورماتور توزیع سه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / نطنز
انواع ابزار آلات
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
برق صنعتی
1401/12/23
منقضــی شـده
مزایده عمومی فروش زمین واقع در شهر عسگران بلوار شورا ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/12/23
منقضــی شـده
مزایده عمومی فروش زمین واقع در شهر رضوانشهر شهرک شمالی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/12/23
منقضــی شـده
مزایده عمومی فروش زمین واقع در شهر رضوانشهر محله اران ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/12/23
منقضــی شـده
مزایده عمومی فروش زمین شهر رضوانشهر محله اران وابسته به ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید شش دستگاه اکسیژن ساز ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
آسانسور و پله برقی
1401/12/23
منقضــی شـده
مزایده واگذاری پارکینگ ضلع جنوب و جنوب غربی مرکز آموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات واحد لندری به ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / شهرضا
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات دیتا سنتر مدیریت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید عمومی واگذاری ارایه خدمات ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / شهرضا
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه هواساز هایژنیک ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی و جداسازی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب، راه اندازی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید263دستگاه اگزوزفن پروژه مرکز آموزشی،درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
سیستم های تهویه
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و نظارت بر نصب ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع ابزار آلات
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله واتصالات مسی پروژه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع ابزار آلات
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خریدیک دستگاه پکیج هواسازهایژنیک جهت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / لنجان
امور بازرسی
1402/01/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه اورژانس و سالن ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدن
پیمانکاران ابنیه
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی، استقرار ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1402/01/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی، استقرار ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1402/01/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سه دستگاه ترانسفورماتور توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع ابزار آلات
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای بهسازی و استاندارد سازی 15 ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون 2 واحدی مشهد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / چادگان
پیمانکاران ابنیه
1402/01/29
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری غرفه فروش مواد غذایی بیمارستان گلدیس شاهین ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/01/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل و نصب درب،پنجره و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لامپ روشنایی
1402/02/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سفت کاری ستاد شبکه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / نجف آباد
پیمانکاران ابنیه
1402/02/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکزجامع سلامت خور به ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارس / خور
پیمانکاران ابنیه
1402/02/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای سُه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / شاهین شهر و میمه
پیمانکاران ابنیه
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سه دستگاه چیلر هواخنک ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
آسانسور و پله برقی
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت کرچگان لنجان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / لنجان
پیمانکاران ابنیه
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل کارهای باقیمانده ساختمان اصلی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / لنجان
پیمانکاران ابنیه
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پانسیون 4 واحدی اردستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اردستان
پیمانکاران ابنیه
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت بجگرد فلاورجان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فلاورجان
پیمانکاران ابنیه
1402/02/09
منقضــی شـده
مزایده استعلام واگذاری محل غرفه فروش مواد غذایی به صورت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای یک دستگاه ترانسفورماتور توزیع سه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
انواع ابزار آلات
1402/02/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 40 دستگاه یونیت و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ارتینگ ، صاعقه گیر
1402/02/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات و بازسازی و توسعه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / شاهین شهر و میمه
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1402/02/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تابلو های توزیع برق ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع ابزار آلات
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید دستگاه سه بعدی سونوگرافی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث داروخانه بیمارستان آفتاب هشتم ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارس / خور
پیمانکاران ابنیه
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی،خرید و اجرای باس داکت ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
آسانسور و پله برقی
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل و انتقال ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1402/02/17
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ستاد شبکه اردستان به ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اردستان
پیمانکاران ابنیه
1402/02/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری خدمات داروخانه و مجوزهای بهره برداری از آن ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت و پانسیون ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / لنجان
پیمانکاران ابنیه
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت دولت آباد ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / دهاقان
پیمانکاران ابنیه
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات محوطه و خیابان ورودی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت کته شور ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / لنجان
پیمانکاران ابنیه
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله واتصالات مسی پروژه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع ابزار آلات
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه اورژانس و سالن ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدن
پیمانکاران ابنیه
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه اورژانس 115 زیباشهر ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / مبارکه
پیمانکاران ابنیه
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات عایق بامایزوگام و ترمیم ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / لنجان
خدمات تاسیسات فنی
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت عشایری قاسملو ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / سمیرم
پیمانکاران ابنیه
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت ازونبلاغ فریدن ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدن
پیمانکاران ابنیه
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زیست پزشک ونک سمیرم ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / سمیرم
پیمانکاران ابنیه
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری اتاق ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1402/02/24
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/25
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت و 2 ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / سمیرم
پیمانکاران ابنیه
1402/02/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه چیلر هواخنک ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / فریدن
آسانسور و پله برقی
1402/02/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه هواساز اورژانس ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / لنجان
پیمانکاران ابنیه
1402/02/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه چیلر به ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / شاهین شهر و میمه
آسانسور و پله برقی
1402/02/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سفت کاری مرکز آموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / چادگان
پیمانکاران ابنیه
1402/02/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل و انتقال ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
پسماندهای بیمارستانی
1402/02/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل کلینیک محوطه سازی و ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / چادگان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1402/02/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای سُه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / شاهین شهر و میمه
پیمانکاران ابنیه
1402/03/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید263دستگاه اگزوزفن پروژه مرکز آموزشی،درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع ابزار آلات
1402/03/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت ایراج خور ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارس / خور
برق صنعتی
1402/03/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پانسیون 4 واحدی اردستان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اردستان
پیمانکاران ابنیه
1402/03/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات نیم بخش بستری زنان ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات درمانی
1402/03/01