دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر


آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور خرید،تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان چابهار

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
تهیه غذا
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور خرید،تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان نیکشهر

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / نیک شهر
تهیه غذا
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور خرید،تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان راسک

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / سرباز
تهیه غذا
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور خرید،تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویی ایرانشهر

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
تهیه غذا
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور خرید،تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان های ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
تهیه غذا
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور خرید،تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویی چابهار

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
تهیه غذا
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل بخش سوختگی اورژانس سوانح و سوختگی بیمارستان خاتم ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
پیمانکاران ابنیه
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / سرباز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / سرباز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / سرباز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / سرباز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / سرباز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
شهرسازی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
شهرسازی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
شهرسازی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
شهرسازی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
شهرسازی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
خدمات درمانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
خدمات درمانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
خدمات درمانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
خدمات درمانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
خدمات درمانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد فیزیوتراپی و بوفه ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/15
منقضــی شـده
مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد بوفه بیمارستان خاتم ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/15
منقضــی شـده
مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری اجاره واحد فیزیوتراپی کلنیک ...

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/15
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.