شهرداری کرج

نا مشخص

عضویت از مهر 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای 111-تجدید1 تهیه مصالح و اجرای ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع مصالح ساختمانی
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای 125-مرمت و لکه گیری مکانیزه ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
تاسیسات شهری
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای 115-تجدید1 تعمیر وبهسازی ابنیه و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
نظافت صنعتی
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای 79-تجدید 2 بازآفرینی محله دولت ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نصب پشتیبانی و بروزرسانی ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
انواع ماشین آلات صنعتی
1402/07/04

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید نصب پشتیبانی و ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
فضای سبز
1402/07/04

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل 318 عدد ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
مرکز فروش و پشتیبانی تلفن
1402/07/04

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدخرید تجهیزات مربوط به سیستم ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
برق صنعتی
1402/07/04

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید تجهیزات نظارت تصویری

شهرداری کرج

البرز / کرج
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1402/07/04

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای 126-مرمت و بهسازی و تعمیرات ...

شهرداری کرج

البرز / کرج
ساخت و نصب کنتور
1402/07/04