مدیریت شعب پست بانک استان گیلان


آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده رودبار- روستای نصفی

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

كرمان / رودبار
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده رودسر- روستای ماچیان

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گيلان / رودسر
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده کیاشهر- روستای دستک

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده منطقه آزادانزلی- روستای چپر پرد پایین

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گیلان / بندر انزلی
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

كرمان / رودبار
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گيلان / رودسر
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گیلان / بندر انزلی
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گيلان / رشت
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گيلان / رشت
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گيلان / سیاهکل
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گيلان / رشت
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گيلان / رشت
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گيلان / سیاهکل
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دستگاه خودپرداز

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان

گيلان / سیاهکل
مرکز فروش و پشتیبانی تلفن
1401/03/21