اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای درزگیری ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/21

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،احداث وآسفالت راههای روستایی مسک ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و اجرای پل باكسی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
شهرسازی
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تهیه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تهیه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / درگز
خدمات IT
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی و نگهداری سخت افزارها ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
خدمات IT
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی، احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / کاشمر
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی، احداث و آسفالت محور ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
راه و راه آهن
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سیستم روشنایی محدوده تونل ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع بتن
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تحویل اقلام روشنایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
پیمانکاران ابنیه
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری و احداث شبکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
ترافیک و حمل و نقل
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض محور قدمگاه-درودنوبت اول 14023165

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای رفع نقاط دارای تصادف تپه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / فیروزه
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی، احداث و آسفالت راههای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / درگز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی تقاطع انداده محور ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جوین
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ریپ رپ،مرمت و تکمیل ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / کلات
شهرسازی
1402/03/11

مهلت شرکت

1402/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی تقاطع بیاس آباد ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/11

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نگهداری و بهره برداری از ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری بوفه سوپرمارکت- ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری تایپ و ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری بوفه جنب ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
راه و راه آهن اصلی
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه در پایانه بار شهید ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی برای نگهداری و بهره برداری ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/25
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی رویه محور آسفالت حفاظتی و اسلاری سیل آزادراه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی ، احداث و آسفالت راه روستایی ا...اکبر قطعه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / درگز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه روکش آسفالت محور تکمار - جعفرآباد - بردسکن نوبت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خلیل آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی محور تربت جام-صالح آباد-سه راهی سرخس نوبت چهارم ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت جام
راه و راه آهن
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری هندسی و آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محور ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت¬حفاظتی اسلاری¬سیل محورهای تربت حیدریه-رودخانه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / رشتخوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه روکش آسفالت محور تکمار - جعفرآباد - بردسکن

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / بردسکن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی رویه لکه گیری و اسلاری سیل محور سبزوار-دوغایی

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور خواف-تایباد حوزه شهرستان های ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور خواف قائن سه راهی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه رویه لکه گیری و روکش باغچه نیشابور حوزه مشهد

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور تربت حیدریه خواف ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی رویه لکه گیری و روکش باغچه-نیشابور

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور تربت حیدریه خواف

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی ، احداث و آسفالت راه روستایی چاپشلو - ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / درگز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی ، احداث و آسفالت راه روستایی ا... آباد ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جغتای
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی کلاته تیرکمان – دهنو ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی ، احداث و آسفالت راه روستایی خواجه حسین ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه روکش آسفالت مسیر جنگل به رشتخوار

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / رشتخوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی رویه لکه گیری و روکش محور سبزوار دوغایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی در محور ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی انجیشش –گاش شهرستان چناران

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / چناران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی قلعه پختوک شهرستان مشهد

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید و تحویل باکس بتنی پیش ساخته جهت اجرا ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع بتن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت محور مشهد – ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی رویه محور آسفالت حفاظتی و اسلاری سیل محور ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
راه و راه آهن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی رویه لکه گیری و روکش محور نیشابور سبزوار ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور سبزوار-اسفراین حوزه جوین

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جوین
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی رویه لکه گیری و روکش محور سبزوار-بردسکن

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه پشتیبانی، نگهداری، جمع آوری،پالایش و ارسال برخط اطلاعات دستگاههای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
حمل و نقل زمینی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور تربت حیدریه گنابادفردوس ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی ، احداث و آسفالت راه روستایی خواجه حسین ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی کلاته تیرکمان – دهنو ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی ، احداث و آسفالت راه روستایی چاپشلو - ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / درگز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور باغچه- تربت حیدریه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی رویه لکه گیری و روکش محور سبزوار-دوغایی حوزه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خوشاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری سوپرمارکت در ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/05/23
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جغتای
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / رشتخوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای روکش ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / فریمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای روکش ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / زبرخان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت جام
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای روکش ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت جام
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خوشاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
پیمانکاران ابنیه
1401/06/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تعریض ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سرخس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / فریمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / بردسکن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / رشتخوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / گناباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پشتیبانی، ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
حمل و نقل زمینی
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سرخس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی، ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای روکش ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / فریمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت جام
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
پیمانکاران ابنیه
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
پیمانکاران ابنیه
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
پیمانکاران ابنیه
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / ملک آباد
تاسیسات شهری
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای روکش ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای روکش ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / گناباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بازسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / رشتخوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جوین
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خوشاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / بردسکن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / بردسکن
پیمانکاران ابنیه
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سرخس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سرخس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چهار دستگاه شن نمکپاش ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / زاوه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت حفاظتی راههای غیر ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / گناباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل باقیمانده عملیات احداث محور ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
پیمانکاران ابنیه
1401/07/18
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه شماره 317 با کاربری ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه شماره 318 با کاری ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون سرقفلی تعداد 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی در ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه جنب اداره راهداری و ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری امور بیمه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/07/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری امور بیمه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پشتیبانی،نگهداری،تامین ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
حمل و نقل زمینی
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات جاری ابنیه فنی و ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
پیمانکاران ابنیه
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات جاری ابنیه فنی و ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
پیمانکاران ابنیه
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل زیر گذر عابر ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تحویل پایه 15متری ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع گاردریل و متعلقات
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چهار دستگاه شن نمکپاش ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ سرد زرد وسفید ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
رنگ آمیزی صنعتی
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای حفاظ بتنی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع بتن
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری حمل و ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/10
منقضــی شـده
مزایده نگهداری و بهره برداری از پایانه بار شهید خبیری

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات جاری ابنیه فنی و ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
پیمانکاران ابنیه
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات جاری ابنیه فنی و ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
پیمانکاران ابنیه
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل باقیمانده عملیات احداث محور ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
پیمانکاران ابنیه
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای حفاظ فلزی گاردریل دوموج ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع گاردریل و متعلقات
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طرح جامع پایانه مرزی دوغارون-فاز یک ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال مستهلک و ضایعات شامل لوازم خانگی و ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
فروشنده آهن آلات
1401/08/21
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه پاترول مدل 1374 شماره پلاک ایران 12 ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
خریدو فروش خودرو
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
خدمات تاسیسات فنی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
خدمات تاسیسات فنی
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شیار و نوار لرزاننده ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
خدمات تاسیسات فنی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی محدوده روستای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور سبزوار - ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت محور داورزن ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / داورزن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طرح جامع پایانه مرزی دوغارون-فاز یک ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت راه های ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / کلات
خدمات تاسیسات فنی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای حفاظ فلزیگاردریل ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/07
منقضــی شـده
مزایده تجدید نگهداری و بهره برداری از پایانه بار شهید ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت محور تربت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / تایباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات جاری ابنیه فنی و ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
پیمانکاران ابنیه
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده تجدید مجتمع بهداشتی در پایانه مرزی دوغارون

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/09/19
منقضــی شـده
مزایده تجدید غرفه با کاربری سوپرمارکت در پایانه مرزی دوغارون

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/09/19
منقضــی شـده
مزایده تجدید مجتمع بهداشتی در پایانه مرزی دوغارون

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/09/20
منقضــی شـده
مزایده تجدید غرفه با کاربری سوپرمارکت در پایانه مرزی دوغارون

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/09/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و احداث و آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
راه و راه آهن
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل باکس بتنی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / تایباد
مصرف بهینه انرژی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / کلات
خدمات تاسیسات فنی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، احداث و آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / بردسکن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/24
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه پاترول مدل 1374 شماره پلاک ایران 12 ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
خریدو فروش خودرو
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی ، اجرای حفاظ ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / بجستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
پیمانکاران ابنیه
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سرخس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لکه گیری آسفالت در ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / کاشمر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تحویل اقلام سیستم ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / چناران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه پاترول مدل 1380 شماره پلاک ایران 12 ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
خریدو فروش خودرو
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، احداث و آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جوین
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، احداث و آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مه ولات
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،احداث و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / فیروزه
راه و راه آهن
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،احداث وآسفالت راه روستایی نوبهار ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب علایم عمودی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
ترافیک و حمل و نقل
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع بتن
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث نمازخانه بین راهی محور ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
خدمات IT
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / درگز
خدمات IT
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی،اجرای حفاظ بتنی درجا،دیوار ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / گناباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راههای روستایی نسر ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
شهرسازی
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تحویل اقلام سیستم ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / چناران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل تعداد 378 ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
صنایع لاستیک سازی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع بتن
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی، ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جوین
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و احداث و آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جوین
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لکه گیری آسفالت در ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / کاشمر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل سوله شن ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت جام
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و ایمن سازی گردنه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / گناباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/20
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری تجاری - ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری تجاری - ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/11/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری سوپرمارکت

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، احداث و آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جغتای
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، احداث و آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سرخس
راه و راه آهن
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / بجستان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت حفاظتی در محورهای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
پیمانکاران ابنیه
1401/12/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون سرقفلی غرفه نیمه کاره با کاربری حمل ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ ترافیکی با فام ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
رنگ آمیزی صنعتی
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی، ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جوین
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، احداث و آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و احداث و آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جوین
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، احداث و آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جغتای
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، احداث و آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سرخس
راه و راه آهن
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح یك نقطه حادثه خیز ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / فیروزه
راه و راه آهن
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و ایمن سازی گردنه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / گناباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / داورزن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راههای روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / چناران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
راه و راه آهن
1401/12/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / چناران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / رشتخوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / بجستان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / گناباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اﺣﺪاث و آﺳﻔﺎﻟﺖ راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خوشاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و جمع آوری شبکه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
ترافیک و حمل و نقل
1401/12/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون سرقفلی غرفه امور تجاری-خدماتی به متراژ 32.3 ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1402/01/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون سرقفلی قطعه زمین با کاربری تجهیزات مرکز ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1402/01/19
منقضــی شـده
مزایده نگهداری و بهره برداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/01/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون سرقفلی غرفه رستوران اداره کل راهداری و ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1402/01/20
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون سرقفلی غرفه امور تجاری-خدماتی به متراژ 44 ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/01/20
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون سرقفلی سوله جهت کاربری ورزشی به متراژ ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1402/01/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل سوله شن ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت جام
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1402/01/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / تایباد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1402/01/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای روکش ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خوشاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،احداث وآسفالت راه روستایی قلعه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مه ولات
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوی / تربت حیدریه
شهرسازی
1402/01/29
منقضــی شـده
مزایده اجاره بدون سرقفلی غرفه با کاربری بیمه شخص ثالث ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/01/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت پودر لاستیکی محور ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / درگز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / داورزن
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
دستگاه های بانكی و فروشگاه
1402/02/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سرخس
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1402/02/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نگهداری فضاهای جدید ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / تایباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / بجستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/10
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز
1402/02/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تحویل پایه 51 ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع گاردریل و متعلقات
1402/02/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار ساحلی زشک نوبت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای رفع نقاط دارای تصادف تپه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / فیروزه
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ سرد ترافیکی بهمراه ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
رنگ آمیزی صنعتی
1402/02/12
منقضــی شـده
استعلام خرید تابلو های ایمنی

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
تاسیسات ساختمان
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
راه آهن ایران
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
راه و راه آهن
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
راه و راه آهن
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی تقاطع کردیان محور ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / باخرز
ترافیک و حمل و نقل
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی تقاطع بیاس آباد ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سیستم روشنایی در تقاطع ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / قوچان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چهار دستگاه لودر نوبت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
حمل و نقل زمینی
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بیل مکانیکی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
ماشین آلات راهسازی
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه گریدرنوبت اول ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
تاسیسات صنعتی
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سیستم روشنایی دوربرگردان های ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
خدمات تاسیسات فنی
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سیستم روشنایی حاشیه شهر ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / فریمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی تقاطع انداده محور ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / جوین
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، احداث و آسفالت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
ترافیک و حمل و نقل
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ریپ رپ،مرمت و تکمیل ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / کلات
شهرسازی
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سیستم روشنایی دوربرگردان شهرک ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / چناران
خدمات تاسیسات فنی
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خرید سیستم کامل دوربین مداربسته CCTV

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
برق صنعتی
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
راه و راه آهن
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
راه و راه آهن
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
راه و راه آهن
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
راه و راه آهن
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه گریدر نوبت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
تاسیسات صنعتی
1402/02/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چهار دستگاه لودر نوبت ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
حمل و نقل زمینی
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
راه و راه آهن
1402/02/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل باكس و ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
راه و راه آهن
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خرید تجهیزات مراکز صوت لابراتوار صدا

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
برق صنعتی
1402/02/23
منقضــی شـده
مزایده فروش 150 بشکه فلزی فرسوده در محل اداره راهداری ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
تصفیه روغن صنعتی
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خدمات تولید، انتقال و توزیع برق

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
برق صنعتی
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و اجرای پل باكسی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / سبزوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سیستم روشنایی تقاطع حاجی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / نیشابور
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/24
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال فرسوده حدود 150 بشکه فلزی فرسوده

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع ضایعات
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل باکس بتنی ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
مصرف بهینه انرژی
1402/02/24
منقضــی شـده
استعلام خرید تبلت

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
خدمات IT
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید ابزار تحلیلگر جریان ترافیک

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید سیستم کامل دوربین مداربسته CCTV

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
برق صنعتی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید باسکول کامیونی یا ریلی

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره خرید خدمات نظارت بر اجرای قرارداد ...

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
پیمانکاران ابنیه
1402/03/09
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.