اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

اردبيل / اردبیل

عضویت از اردیبهشت 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه بابکت اسکید لودر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
خرید و فروش انواع خودرو
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای درزگیری و اجرای آسفالت حفاظتی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
راه و راه آهن
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی توتونسیز- قوناق ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

اردبيل / نیر
راه و راه آهن
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت محور خلخال- گیوی خروجی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

اردبيل / خلخال
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی میره جین

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

اردبيل / خلخال
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای نرده وقرنیز پل گنجگاه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

اردبيل / کوثر
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری وروکش آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

اردبيل / کوثر
تاسیسات شهری
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی وتکمیل راه روستایی امراه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

اردبيل / گرمی
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی وتکمیل راه روستایی داش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

اردبيل / گرمی
شهرسازی
1402/06/20