اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

کرمان / جیرفت

عضویت از مرداد 1401، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از طرح هادی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

كرمان / کهنوج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از طرح هادی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

كرمان / جیرفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از طرح هادی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

كرمان / جیرفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از طرح هادی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

كرمان / عنبر آباد
فضای سبز
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از طرح هادی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

کرمان / قلعه گنج
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از طرح هادی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

كرمان / رودبار جنوب
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از طرح هادی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

كرمان / ارزوئیه
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از طرح هادی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

كرمان / ریگان
پیمانکاران ابنیه
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از طرح هادی ...

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

كرمان / کرمان
خدمات حفاری اصلی
1402/07/01

مهلت شرکت

1402/07/23
مزایده وانت دوکابین کاپرا مدل 1393

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

كرمان / کرمان
خرید و فروش انواع خودرو
1402/07/04