اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/06/05
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی صخره ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

مازندران / آمل
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/05
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی صخره ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

مازندران / آمل
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/05
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی صخره ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

مازندران / آمل
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/05
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی صخره ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

مازندران / آمل
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/05
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی صخره ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

مازندران / آمل
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده نصب و ایجاد تابلوی تبلیغاتی در محوطه استادیوم آزادی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده نصب و ایجاد تابلوی تبلیغاتی محوطه اداره ورزش و ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده نصب و ایجاد تابلوی تبلیغاتی بخشی از محوطه روباز ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده طبقه فوقانی تختی

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده کشتی تختی ماده الحاق2 شهرستان ساری

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن سید رسول حسینی ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید لزگی جودو

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن توسلی کله بست ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید شیرود ماده 5 الحاق 2 شهرستان تنکابن

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن والیبال ماده 5 الحاق 2 شهرستان تنکابن

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن امام رضاعرستم کلا ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید هاشمی نژاد ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن کوثر خلیل شهر ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن کوثر خلیل شهر ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن مرحوم مظلومی ماده 5 الحاق 2 شهرستان بهشهر

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده استادیوم آزادی ماده 5 الحاق 2 شهرستان بهشهر

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن مرحوم مظلومی ماده 5 الحاق 2 شهرستان بهشهر

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره زیراب ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره زیراب ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره شهیدان رضایی ماده 5 الحاق 2 ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن امام خمینیرهماده 5 الحاق 2 شهرستان نور

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده استخر الغدیر ماده 5 الحاق 2 شهرستان نور

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سالن توسلی کله بست ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده طبقه فوقانی تختی شهرستان ساری ماده 5 الحاق 2

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن کشتی تختی ماده 5 الحاق2 شهرستان ساری

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن سید رسول حسینی شهرستان ساری ماده 5 الحاق ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید لزگیجودو شهرستان ساری

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید شیرود ماده 5 الحاق 2 شهرستان تنکابن

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید شیرود ماده 5 الحاق 2 شهرستان تنکابن

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن والیبال ماده 5 الحاق 2 شهرستان تنکابن

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن امام رضاعرستم کلا ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید هاشمی نژاد ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن کوثر خلیل شهر ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن مرحوم مظلومی ماده 5 الحاق 2 شهرستان بهشهر

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره زیراب ماده 5 الحاق 2 شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره شهیدان رضایی ماده 5 الحاق 2 ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده استخر الغدیر ماده 5 الحاق 2 شهرستان نور

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده سالن امام خمینیرهماده 5 الحاق 2 شهرستان نور

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05
منقضــی شـده
مزایده نصب و ایجاد تابلوی تبلیغاتی بخشی از محوطه روباز ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/06
منقضــی شـده
مزایده نصب و ایجاد تبلیغات محیطی محوطه اداره ورزش و ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/06
منقضــی شـده
مزایده نصب و ایجاد تابلوی تبلیغاتی محوطه استادیوم ورزشی آزادی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/06
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید شیرود شهرستان تنکابن ماده 5 الحاق 2

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/29
منقضــی شـده
مزایده سالن والیبال شهرستان تنکابن ماده 5 الحاق 2

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/29
منقضــی شـده
مزایده سالن امام رضاع رستمکلا شهرستان بهشهر ماده 5 الحاق ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/29
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید هاشمی نژادشهرستان بهشهر ماده 5 الحاق 2

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/29
منقضــی شـده
مزایده سالن کوثر خلیل شهر شهرستان بهشهر ماده 5 الحاق ...

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/29
منقضــی شـده
مزایده سالن مرحوم مظلومی شهرستان بهشهر ماده 5 الحاق 2

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/29
منقضــی شـده
مزایده استخر الغدیر شهرستان نور ماده 5 الحاق 2

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/29
منقضــی شـده
مزایده مجموعه فرهنگی ورزشی آوا بابل

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده سالن ورزشی چنگ میانی وزرا محله سرخرود محمودآباد

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده سالن ورزشی پیامبر اعظم ص آمل

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده سالن ورزشی شهید قاسمی آمل ماده 27

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده استخرمجد آرا بابلسر ماده 27

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده سالن ورزشی هلستان نوشهر

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/04
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.