شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

حوزه های فعالیت شرکت شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

کشاورزی و دامپروری / محصولات کشاورزی
آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/20
مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
دام و طیور
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/20
مزایده فروش تعدادی دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
دام و طیور
1402/03/04

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عملیات پیمانکاری ساخت زمین چمن و حصار کشی اطراف ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
پیمانکاران ابنیه
1402/03/09

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی شیلر 6 تنی ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1402/03/09

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده فروش تعدادی دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
دامپروری و دامداری
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه انجام عملیات پیمانکاری بنائی

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
پیمانکاران ابنیه
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه انجام عملیات پیمانکاری بنائی

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
پیمانکاران ابنیه
1401/09/05
منقضــی شـده
مزایده فروش تعدادی دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

تهران / تهران
دام و طیور
1401/09/20
منقضــی شـده
مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
دام و طیور
1401/10/18
منقضــی شـده
مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
دام و طیور
1401/10/22
منقضــی شـده
مزایده فروش پسته خشک

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
شرکت‌های صادرات و واردات
1401/10/22
منقضــی شـده
مزایده پسته خشک

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
شرکت‌های صادرات و واردات
1401/10/25
منقضــی شـده
مزایده پسته خشک

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
شرکت‌های صادرات و واردات
1401/11/13
منقضــی شـده
مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
دام و طیور
1401/11/13
منقضــی شـده
مزایده پسته خشک

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
شرکت‌های صادرات و واردات
1401/11/17
منقضــی شـده
مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
دام و طیور
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه انجام عملیات پیمانکاری تیغه کشی کود کلیه بهاربند

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
انواع توری و پوشش
1401/11/20
منقضــی شـده
مناقصه ام عملیات پیمانکاری کودبرداری کلیه بهاربندهای واحد دامپروری و ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
انواع کود
1401/11/20
منقضــی شـده
مناقصه انجام عملیات پیمانکاری گودبرداری کلیه بهاربندهای واحد دامپروری و ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
تخریب ساختمان و گودبرداری
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه انجام عملیات پیمانکاری تیغه کشی کود کلیه بهاربند

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
انواع توری و پوشش
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه انجام عملیات پیمانکاری تیغه کشی کود کلیه بهاربند

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
انواع توری و پوشش
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه انجام عملیات پیمانکاری گودبرداری کلیه بهاربندهای واحد دامپروری و ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
تخریب ساختمان و گودبرداری
1401/12/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
تخریب ساختمان و گودبرداری
1401/12/04
منقضــی شـده
مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
دام و طیور
1401/12/07
منقضــی شـده
مزایده انجام عملیات پیمانکاری تیغه کشی کود کلیه بهاربند

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
انواع توری و پوشش
1401/12/07
منقضــی شـده
مزایده انجام عملیات پیمانکاری کودبرداری کلیه بهاربندهای واحد دامپروری و ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
انواع کود
1401/12/07
منقضــی شـده
مزایده فروش تعدادی دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
دام و طیور
1402/01/17
منقضــی شـده
مزایده فروش تعدادی دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
دام و طیور
1402/01/20
منقضــی شـده
مناقصه اجاره چاپر

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
ماشین آلات و ادوات کشاورز
1402/01/21
منقضــی شـده
مناقصه اجاره چاپر جهت برداشت فصیل جو

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
ماشین آلات و ادوات کشاورز
1402/01/26
منقضــی شـده
مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات بسته بندی حمل و ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
خدمات بسته بندی
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید لوله لی فلت و نخ دار، نوار تیپ، ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
لوله و اتصالات
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات بسته بندی حمل و ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
خدمات بسته بندی
1402/01/31
منقضــی شـده
مناقصه خرید لوله لی فلت و نخ دار نوار تیپ ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
لوله و پروفیل
1402/01/31
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه آیس بانک و دو دستگاه پلیت ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
خنک کننده های صنعتی و فن های هوایی
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات تخلیه بار و تایه ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
کشت و صنعت
1402/02/06
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه آیس بانک و دودستگاه پلیت خنک ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
خنک کننده های صنعتی و فن های هوایی
1402/02/07
منقضــی شـده
مزایده فروش تعدادی دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
دام و طیور
1402/02/07
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
استخدام
1402/02/10
منقضــی شـده
مناقصه جذب پیمانکار جهت انجام عملیات تخلیه بار و تایه ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
کشت و صنعت
1402/02/10
منقضــی شـده
مزایده فروش تعدادی دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
دام و طیور
1402/02/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید لوله لی فلت و نخ دار نوار تیپ ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
لوله و اتصالات
1402/02/12
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
استخدام
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید لوله لی فلت و نخ دار نوار تیپ ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
لوله و اتصالات
1402/02/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه آیس بانک و دودستگاه پلیت خنک ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
خنک کننده های صنعتی و فن های هوایی
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه انجام عملیات برداشت محصولات زراعی شامل جو و کلزا

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
کشت و صنعت
1402/02/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه آیس بانک و دودستگاه پلیت خنک ...

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
خنک کننده های صنعتی و فن های هوایی
1402/02/27
منقضــی شـده
مناقصه انجام عملیات برداشت محصولات زراعی شامل جو و کلزا

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قزوين / قزوین
کشت و صنعت
1402/02/27
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.