شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/07/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای رون ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای برون ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای برون ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای برون ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای برون ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
ساخت و نصب کنتور
1401/07/09

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
انواع ابزار آلات
1401/07/09

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
تاسیسات صنعتی
1401/07/09

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/09

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/09

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/07/09

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/09

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/09

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
پیمانکاران ابنیه
1401/07/09

مهلت شرکت

1401/07/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/07/09

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

مهلت شرکت

1401/07/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/07/11

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده پایه های بتونی چهارگوش در سایزهای مختلف

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
بتن
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده انواع تابلوهای مینی سنجش، تابلو کنتوری و . . ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
ضایعات
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده انواع سیم مسی اسقاطی به همراه تمامی متعلقات متصل ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
ضایعات
1401/03/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید1000دستگاه کنتور دیجیتال 3 فاز چندتعرفه اتصال مستقیمفهام1به همراه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4800 عدد مقره ثابت و کششی کامپوزیتی 20 ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه جایگزینی سیم به کابل 1401 شمال بابل

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه جایگزینی سیم به کابل بخش گتاب و بخش مرکزی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه سیم به کابل خودنگهدار فاز 2 سال 1401

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه جایگزینی سیم به کابل به روش خط گرم بخش ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه پروژه جایگزینی شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار فاز ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه تبدیل سیم به کابل خودنگهدار فاز 1 سال بابلسر

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه جایگزینی سیم مسی با کابل خودنگهدار فاز 2غرب امل

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه تبدیل سیم به کابل خودنگهدار فاز 1 امیرکلا

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه رینگ ایجاد قدرت مانور

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه توسعه احداث شهری شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه اصلاح و بهینه شهری فاز 5 خطوط پر عارضه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه توسعه فیدر فاز یک غرب آمل

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه رینگ شبکه های 20 کیلو ولت بهشهر

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فیدر خطوط 20 ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت سرمایه ای منطقه 2

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
مهندسین مشاور صنایع
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت سرمایه ای منطقه 3

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
مهندسین مشاور صنایع
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت سرمایه ای منطقه 1

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
مهندسین مشاور صنایع
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره مشاوره نظارت بهره برداری

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
مهندسین مشاور صنایع
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز دوشمال ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
لامپ روشنایی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز چهار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای رینگ قدرت مانور جنوب بابل

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فیدر خطوط 20کیلو ولت ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز سه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فیدر فاز یک غرب ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فیدر خطوط 20کیلو ولت ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز دو ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
لامپ روشنایی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز یک ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری شبکه فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز دو ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه شهری فاز ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز یک ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
لامپ روشنایی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فیدر سال 1401 جنوب ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای رینگ فیدرسال 1401سیمرغ

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
تاسیسات صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز دو ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شهری طرح تیپ فاز ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
لامپ روشنایی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای رینگ خطوط فاز یک قائمشهر

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شهری فاز یک قائمشهر

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
تاسیسات شهری
1401/05/28
منقضــی شـده
مزایده انواع سیم مسی اسقاطی به همراه تمامی متعلقات متصل ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
انواع ضایعات
1401/05/30
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع سیم آلومینیومی اسقاطی به همراه تمامی متعلقات ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
انواع ضایعات
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای جایگزینی ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/30
منقضــی شـده
مزایده انواع سیم مسی اسقاطی به همراه تمامی متعلقات متصلهبمقدار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
ضایعات
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع سیم آلومینیومی اسقاطی به همراه تمامی متعلقات ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
انواع ضایعات
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شهری فاز سه غرب ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
تهیه غذا
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز دو ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
لامپ روشنایی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز یک ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
لامپ روشنایی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز چهار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
لامپ روشنایی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقاوم سازی شبکه فرسوده بهشهر

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
تهیه غذا
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز دو ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
لامپ روشنایی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز پنج ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
لامپ روشنایی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فیدر سال 1401 جنوب ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
پیمانکاران ابنیه
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شهری فاز یک سطح ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
تهیه غذا
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز دو ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری شبکه فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقاوم سازی قائمشهر

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
شهرسازی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه احداث شهری فاز سه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
لامپ روشنایی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شهری فاز 2 نکا

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
تهیه غذا
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه شهری فاز ...

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/06/27
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.