شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

پالایشگاه ها / پالایشگاه ها

عضویت از مرداد 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی آبروها و ترمیم خسارت ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/05/25

مهلت شرکت

1402/07/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 140 کیلومتر کابل فیبر ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/01

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تنظیفات و باغبانی مراکز ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

همدان / همدان
تولیدکننده انواع مخازن
1402/06/02

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ غذای کارکنان ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

لرستان / بروجرد
امور خدماتی و نظافتی
1402/06/02

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی یک مرحله ای اجرای ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمانشاه / کرمانشاه
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/06/05

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای گریتینگ گذاری ونصب نرده حفاظ ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خوزستان / دهدز
شهرسازی
1402/06/06

مهلت شرکت

1402/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه تابلو برق ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1402/06/08

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کمپرسور معدنی ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1402/06/14

مهلت شرکت

1402/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب درون شهری ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1402/06/14

مهلت شرکت

1402/07/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض لوله کشی انشعاب گرمایش ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

كرمان / رفسنجان
فضای سبز
1402/06/18