شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی در حوزه آب ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
کرایه خودرو
1401/12/20

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 53618شهرک صنعتی اردبیل2

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 595 شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 379 شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 354 شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 354 شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 53616شهرک صنعتی اردبیل2

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 692 شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پاژن

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
لوازم یدکی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فضای سبز شهركها و ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
تهیه غذا
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 53616شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 595

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 379شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 53618شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 354 شهرک ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 692 شهرک ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و نصب پست ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
فضای سبز
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پاژن

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
لوازم یدکی
1401/09/15
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پاژن

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
لوازم یدکی
1401/09/16
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 595 شهرک ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 379شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 53618شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 354 شهرک ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 53616شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 692 شهرک ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 595 شهرک ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 379شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 53618شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 354 شهرک ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 53616شهرک صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 692 شهرک ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فضای سبز در شهرک ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
فضای سبز
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 218 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 198 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 146 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 145 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 142 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 218 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 198 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 146 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 145 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 142 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 141ناحیه صنعتی مشگین ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 184ناحیه صنعتی مشگین ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 183 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 168 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 167 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 151 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 150 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 141ناحیه صنعتی مشگین ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 184ناحیه صنعتی مشگین ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 183 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 168 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 167 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 151 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق بهره برداری قطعه شماره 150 ناحیه صنعتی ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرائی كارهای باقیمانده خط ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

اردبيل / پارس آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرا و نگهداری فضای سبز ...

شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

اردبيل / اردبیل
تهیه غذا
1401/12/15
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.