شرکت گاز استان مازندران

مازندران / رامسر

عضویت از مهر 1402، 8 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/26
مناقصه تعمیرات و نگهداری از تاسیسات گاز شهرستان رامسر و...

شرکت گاز استان مازندران

مازندران / رامسر
ساخت و نصب کنتور
1402/07/09

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح حمل و ساخت ...

شرکت گاز استان مازندران

مازندران / رامسر
لامپ روشنایی
1402/07/10

مهلت شرکت

1402/07/26
مناقصه تعمیرات و نگهداری از تاسیسات گاز شهرستان رامسر و...

شرکت گاز استان مازندران

مازندران / رامسر
ساخت و نصب کنتور
1402/07/10

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای 5000کنتور و رگولاتور در سطح ...

شرکت گاز استان مازندران

مازندران / تنکابن
ساخت و نصب کنتور
1402/07/10

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان نگهداری و تعمیرات تاسیسات ...

شرکت گاز استان مازندران

مازندران / جویبار
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1402/07/10

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 600علمک پلی ...

شرکت گاز استان مازندران

مازندران / بابل
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1402/07/10

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 450 عدد ...

شرکت گاز استان مازندران

مازندران / گلوگاه
ساخت و نصب کنتور
1402/07/10

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سایبان ایستگاه CGS ساختمان ...

شرکت گاز استان مازندران

مازندران / ساری
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1402/07/10