دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/09/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات، ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/22

مهلت شرکت

1401/09/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/08/25

مهلت شرکت

1401/09/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/08/25

مهلت شرکت

1401/09/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / رامهرمز
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/25

مهلت شرکت

1401/09/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، ساخت، بارگیری، حمل، تخلیه، ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/08/26

مهلت شرکت

1401/09/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / شوش
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/26

مهلت شرکت

1401/09/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / شوش
پیمانکاران ابنیه
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / انديا
قطعات صنعتی و خودرو
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / انديا
قطعات صنعتی و خودرو
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات آهن آلات معاونت فرهنگی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
املاک مسکونی
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / کارون
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / شوش
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / رامهرمز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / گتوند
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / دشت آزادگان
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اندیمشک
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / امیدیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / بندر ماهشهر
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / رامشیر
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / باغ ملک
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / ایذه
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / مسجد سلیمان
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/09/13

مهلت شرکت

1401/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی یک مرحله ای واگذاری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات آهن آلات معاونت فرهنگی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
املاک مسکونی
1401/09/15

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه خرید، ساخت، بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / باغ ملک
انواع دیزل ژنراتور
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه برون سپاری بخش آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه اورژانس بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه برون سپاری بخش شتابدهنده خطی 2 و 3 بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه برون سپاری بخش سی تی اسکن مرکزی و سی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه امور خدمات و تنظیفات، امور نگهبانی، امور تاسیسات و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / انديا
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی و امور ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / هفتگل
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری بخش سی تی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی یک مرحله ای برون ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / کارون
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، ساخت، بارگیری، حمل، تخلیه، ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / باغ ملک
انواع دیزل ژنراتور
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نیروهای بخش ام آر ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / کارون
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان ابوذر ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان سوانح ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / رامهرمز
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / رامهرمز
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نیروهای دستیار دندانپزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نیروهای کمک پرستاری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، ساخت، بارگیری، حمل، تخلیه، ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / مسجد سلیمان
انواع دیزل ژنراتور
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان بقایی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / هویزه
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی خدمتگزار سرایدار ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / کارون
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / ایذه
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نیروی انسانی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بیمه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری بخش شتابدهنده خطی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری بخش سی تی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصات تهیه، طبخ و توزیغ غذای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور ایاب و ذهاب دانشجویان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
نظافت صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور سرایدار نگهبانی مراکز ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / گتوند
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / دشت آزادگان
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی فوریت های ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / رامهرمز
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / حمیدیه
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان گلستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان امام ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / گتوند
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نیروهای پیراپزشکی، پشتیبانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / گتوند
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات، ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / کرخه
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبان سرایداری شبکه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / شوش
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / شوش
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / شوش
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نیروهای پیراپزشکی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / شوش
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نیروی انسانی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، ساخت، بارگیری، حمل، تخلیه، ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / مسجد سلیمان
انواع دیزل ژنراتور
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی خدمتگزار سرایدار ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / کارون
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی خدمتگزار سرایدار ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / کارون
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / هویزه
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / رامهرمز
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان ابوذر ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورخدمات و تنظیفات و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / مسجد سلیمان
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور ایاب و ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور ایاب و ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور ایاب و ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور ایاب و ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور ایاب و ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/07/12
منقضــی شـده
مزایده فروش لوازم یدکی اتوبوس و مینی بوس

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خریدو فروش خودرو
1401/07/16
منقضــی شـده
مزایده اموال اسقاطی

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تراکتور سازی
1401/07/16
منقضــی شـده
مزایده اموال اسقاطی

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تراکتور سازی
1401/07/16
منقضــی شـده
مزایده فروش لوازم یدکی اتوبوس و مینی بوس

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خریدو فروش خودرو
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده فروش لوازم یدکی اتوبوس و مینی بوس

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خریدو فروش خودرو
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده فروش لوازم یدکی اتوبوس و مینی بوس

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خریدو فروش خودرو
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده فروش لوازم یدکی اتوبوس و مینی بوس

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خریدو فروش خودرو
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب ذهاب دانشجویان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصات تهیه، طبخ و توزیغ غذای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / رامهرمز
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / دشت آزادگان
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / حمیدیه
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نیروهای پیراپزشکی، پشتیبانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / گتوند
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین امینت انتظامی بیمارستان امام ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین امنیت انتظامی بیمارستان گلستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور ایاب و ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور ایاب و ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور ایاب و ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور ایاب و ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره همراه با ارزیابی کیفی احداث بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره همراه با ارزیابی کیفی احداث بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره همراه با ارزیابی کیفی احداث بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور ایاب و ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین امنیت انتظامی بیمارستان گلستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/23
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال مازاد بیمارستان رازی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

خوزستان / اهواز
املاک مسکونی
1401/08/24
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.