شرکت سودیکو


لوازم خودرو

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/05/31
مزایده مربوط به شرکت گداز قطعه

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1401/05/24

مهلت شرکت

1401/05/31
مزایده مربوط به شرکت سازه گستر، اید کوپرس، مالیبل، سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1401/05/24

مهلت شرکت

1401/05/29
مزایده شرکت رافكو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1401/05/25

مهلت شرکت

1401/05/31
مزایده شرکت رادیاتور ایران، ایندامین، طیف سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1401/05/27

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت بن رو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/03
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رادیاتور ایران

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/06/21
منقضــی شـده
مزایده ضایعات ذوبی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/06/21
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پارس خودرو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/06/21
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایدکو پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/06/24
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی رادیاتور ایران

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/06/24
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/06/28
منقضــی شـده
مزایده شرکت سایپا دیزل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/06/30
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت قالبهای صنعتی سودیکو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/06/30
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت سایپا آذین سودیکو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/06/31
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/07
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس شرکت سودیکو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/07
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی و قطعات خودرویی شرکت ایدکوپرس شرکت سودیکو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/06
منقضــی شـده
مزایده ضایعات ذوبی (سایت خرمشهر) شرکت رینگ سایپا شرکت سودیکو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/06
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعات شرکت رادیاتور ایران سایپا شرکت سودیکو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/06
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی شرکت پیشگامان خوراک تابان

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/07
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید فروسیلیس به میزان ۱۰۰ تن

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/07
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع موتور سیکلت برقی و خط کانوایر تولید ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
خریدو فروش خودرو
1400/07/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید و فرو سیلیس به میزان ۱۰۰ تن

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/07/18
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت پلاسکو کار

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/19
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع قالب ضایعاتی شرکت سازه گستر

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/19
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت پارس خودرو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/19
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت قالب های صنعتی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/20
منقضــی شـده
مزایده چوب و تخته ضایعاتی شرکت بن رو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/07/21
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/07/24
منقضــی شـده
مزایده ورق نامنطبق نوع A شرکت سایپاپرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/07/24
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت پارس خودرو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/07/25
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت همراه خودرو سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
اسقاط خودرو
1400/07/27
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت ایران کاوه سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
اسقاط خودرو
1400/07/27
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
اسقاط خودرو
1400/07/27
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت قالب های صنعتی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/07/28
منقضــی شـده
مزایده انواع ورق صنعتی ضایعاتی شرکت ایدکوپرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/03
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/03
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا آذین

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/08/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات ذوبی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/04
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/08
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/09
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت زامیاد

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/11
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پلاسکو کار

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/15
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/15
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/15
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/16
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/17
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پارس خودرو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/22
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت گداز قطعه

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/22
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی سایت خرمشهر شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/22
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت زامیاد

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/22
منقضــی شـده
مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت ایندامین

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/23
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پلاسکو کار

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/23
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایدکو پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/23
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/24
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/24
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/25
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع ورق صنعتی شرکت سازه گستر

شرکت سودیکو

تهران / تهران
فروشنده آهن آلات
1400/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت قالب های صنعتی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت ایران کاوه سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/08/30
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایران کاوه سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/03
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا سیتروئن

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/03
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/06
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/06
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پارس خودرو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/06
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/06
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا گام

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/06
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت زامیاد

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/07
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت فنرسازی زر

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/07
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر و نگهداری مجموعه دستگاه های پرس کارتن افقی ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/08
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت قالب های صنعتی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/10
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/13
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سازه گستر

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/13
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی خودرویی شرکت پارس خودرو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/13
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا آذین

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/13
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/16
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی سایت اصفهان شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/16
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/17
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پلوس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/17
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر و نگهداری مجموعه دستگاه های پرس کارتن افقی ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/17
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/20
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/20
منقضــی شـده
مزایده عمومی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/21
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رادیاتور ایران

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/22
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت گداز قطعه

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/22
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی خودرویی به شرط اسکرپ شرکت پارس خودرو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/27
منقضــی شـده
مزایده انواع ورق صنعتی مازاد و راکد شرکت ایران کاوه ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/27
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت گداز قطعه

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/05
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/05
منقضــی شـده
مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت زامیاد

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/06
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا آذین

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/06
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/06
منقضــی شـده
مزایده ضایعات ورق صنعتی نوع 3 شرکت ایدکو پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/08
منقضــی شـده
مزایده شرکت مالیبل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/11
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/12
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی سایت خرمشهر شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/12
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت پارس خودرو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/18
منقضــی شـده
مناقصه شرکت مالیبل سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/10/18
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/18
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/18
منقضــی شـده
مناقصه شرکت مالیبل سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1400/10/20
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت زامیاد

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/25
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت بن رو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/25
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت قالب های صنعتی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/25
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سودیکو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/25
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/25
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/26
منقضــی شـده
مزایده 7 باب مغازه شرکت سودیکو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/10/26
منقضــی شـده
مزایده 7 باب مغازه شرکت سودیکو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/10/27
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/27
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پلاسکو کار

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/27
منقضــی شـده
مزایده 7 باب مغازه شرکت سودیکو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/10/28
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایندامین

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/28
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت سایپا پلوس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/10/29
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت بن رو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/03
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت قالب های صنعتی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/03
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/05
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/05
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا گام

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/05
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایندامین

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/05
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سودیکو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/07
منقضــی شـده
مزایده قلام ضایعاتی ذوب شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/07
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا آذین

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/09
منقضــی شـده
مزایده کارتن ضایعاتی شرکت سایپا دیزل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/09
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/10
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت گداز قطعه

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/11
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت مالیبل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/12
منقضــی شـده
مزایده ورق کویل زنگ زده شرکت ایدکو پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/12
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت مهندسی توسعه سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عملیات جمع آوری، تفکیک و ساماندهی و پرس ضایعات ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/16
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت سایپا پارس خودرو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/16
منقضــی شـده
مزایده مشاهده اقلام ضایعاتی شرکت گداز قطعه کیا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/16
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/18
منقضــی شـده
مناقصه شرکت مالیبل سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/19
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایندامین

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/19
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت سایپا لجستیک

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/19
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت مالیبل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/20
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعات و مازاد شرکت سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/23
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی سایت خرمشهر شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/23
منقضــی شـده
مزایده پالت های فلزی ضایعاتی شرکت پلاسکو کار

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/23
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت همراه خودرو سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/23
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت زامیاد

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/24
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایدکوپرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/24
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/25
منقضــی شـده
مناقصه مواد اولیه ضایعات مس کابل قرمز درجه 1

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید مواد اولیه شمش قلع

شرکت سودیکو

تهران / تهران
فلزات
1400/11/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید مواد اولیه فرو سیلیس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
فلزات
1400/11/25
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت طیف سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/27
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت اید کوپرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/28
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا لجستیک

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/11/28
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/02
منقضــی شـده
مزایده فروش ورق ضایعاتی شرکت قالب‌های صنعتی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/02
منقضــی شـده
مناقصه اقلام ضایعاتی شرکت ایدکوپرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/03
منقضــی شـده
مناقصه اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/03
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا گام

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات ذوبی شرکت ایران کاوه سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات قطعات واگن‌های تعمیری شرکت سایپا لجستیک

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/04
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/05
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت خدمات فنی رنا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/05
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت گداز قطعه

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/05
منقضــی شـده
مزایده ورق ضایعاتی شرکت ایدکوپرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/11
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا گام

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/11
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/11
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/14
منقضــی شـده
مزایده اقلام راکد و مازاد شرکت ستاره سفیران آینده

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/14
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی اسکرپ شده شرکت پارس خودرو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/14
منقضــی شـده
مزایده اقلام راکد و مازاد شرکت ایندامین

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/15
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/15
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت فنرسازی زر گلپایگان

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/16
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت قالب‌های صنعتی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/17
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت زامیاد

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/18
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/18
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایدکو پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/18
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت فنرسازی زر گلپایگان

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1400/12/21
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/01/23
منقضــی شـده
مزایده اقلام راکد و مازاد خودرویی شرکت سازه‌گستر

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/01/23
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل شرکت سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/01/27
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/01/28
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت خدمات فنی رنا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/01/28
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت فنرسازی زر

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/01/28
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سازه‌گستر

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/01/28
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پلاسکو کار

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا آذین

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/02/04
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت قالب‌های صنعتی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/02/04
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پلوس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/02/06
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت فنرسازی زر

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/02/06
منقضــی شـده
مناقصه اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/02/07
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سازه‌گستر

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/02/11
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت قالب‌های صنعتی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/02/11
منقضــی شـده
مزایده لاستیک ضایعاتی شرکت رینگ سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/02/11
منقضــی شـده
مناقصه اجاره لیفتراک و یک دستگاه لودر دکل بلند، بارگیری ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
لیفتراک
1401/02/11
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت زامیاد

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/02/21
منقضــی شـده
مزایده قراضه پرسی شرکت مالیبل

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/02/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی شرکت مالیبل سایپا

شرکت سودیکو

تهران / تهران
مهندسی خودرو
1401/02/21
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایدکو پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/02/22
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/02/22
منقضــی شـده
مزایده انواع ضایعات کارتن، نایلون، چوب، آهن آلات، ورق، پسماند ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/09
منقضــی شـده
مزایده انواع ضایعات کارتن، نایلون، چوب، آهن آلات، ورق، پسماند ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/11
منقضــی شـده
مزایده انواع ضایعات کارتن، نایلون، چوب، آهن آلات، ورق، پسماند ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/12
منقضــی شـده
مزایده انواع ضایعات کارتن، نایلون، چوب، آهن آلات، ورق، پسماند ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/04/13
منقضــی شـده
مزایده انواع ضایعات کارتن، نایلون، چوب، آهن آلات، ورق، پسماند ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/04/14
منقضــی شـده
مزایده انواع ضایعات کارتن، نایلون، چوب، آهن آلات، ورق، پسماند ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/04/15
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رینگ (خرمشهر) بهران موتور،همراه خودرو

شرکت سودیکو

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/04/20
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/04/21
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رادیاتور ایران

شرکت سودیکو

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/04/21
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعات

شرکت سودیکو

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/04/28
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک زامیاد، سایپا آذین، پلاسکو ...

شرکت سودیکو

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/05/09
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/05/10
منقضــی شـده
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا و سایپا آذین

شرکت سودیکو

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/05/18
منقضــی شـده
مزایده شرکت سنان شیمی

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1401/05/23
منقضــی شـده
مزایده شرکت سایپا پرس

شرکت سودیکو

تهران / تهران
قطعات صنعتی و خودرو
1401/05/23
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.