مزایده فروش کپسول های گاز معمولی و استیلن، انواع صفحات، واشر و تسمه مسی مازاد

پتروشیمی بندر امام

توضیحات

دستگاه مزایده گزار:
پتروشیمی بندر امام
موضوع مزایده:
فروش کپسول های گاز معمولی و استیلن، انواع صفحات، واشر و تسمه مسی مازاد
مهلت دریافت اسناد:
۷ روز از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
مهلت تحویل اسناد:
۱۰ روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد
آدرس:
خوزستان، بندر امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام، ساختمان دفتر مرکزی
شماره تماس:
۰۶۱۵۲۲۵۲۳۲۴
وبسایت:
www.bipc.org.ir

فایل های مرتبط