مزایده بهره‌برداری تعدادی از غرفه ها وفضاهای تجاری

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

توضیحات

شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه در نظردارد،مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خودرا از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

فایل های مرتبط